Google překladač: English Deutsch

UNITED GRINDING představuje C.O.R.E. a další světové novinky na GrindingHub 2022

Autor článku: UNITED GRINDING Group   

Tags: C.O.R.E. | GrindingHub | Obrábění | Strojírenství | UNITED GRINDING Group | Veletrh

UNITED GRINDING at GrindingHub 2022-2219Uni­ted Grin­ding Group, jeden z před­ních vý­rob­ců přes­ných stro­jů pro brou­še­ní, ero­do­vá­ní, la­se­ro­vá­ní, mě­ře­ní a kom­bi­no­va­né ob­rá­bě­ní, před­sta­ví na ve­letr­hu Grin­dingHub 2022 ve Stutt­gar­tu svou re­vo­luč­ní no­vin­ku C.O.R.E. (Cus­to­mer-Ori­en­ted RE­vo­lu­ti­on). Ná­vštěv­ní­ci se mohou těšit na tuto a další no­vin­ky sku­pi­ny, které budou všem hos­tům před­sta­ve­ny na stán­ku sku­pi­ny při od­ha­lo­va­cí pre­zen­ta­ci první den ve­letr­hu, 17. květ­na 2022 v 10 hodin míst­ní­ho času.

Revoluce orientovaná na zákazníka pokračuje

První pre­zen­ta­cí sys­té­mu C.O.R.E. na ve­letr­hu EMO 2021 v Mi­lá­ně za­há­ji­la sku­pi­na Uni­ted Grin­ding re­vo­lu­ci ve vý­vo­ji ob­rá­bě­cích stro­jů. Mo­der­ní hard­wa­ro­vá a soft­wa­ro­vá ar­chi­tek­tu­ra, která je srd­cem sys­té­mu C.O.R.E., na­bí­zí vi­zi­o­nář­skou novou kon­cep­ci in­ter­ak­ce se stro­jem a ne­dáv­no byla oce­ně­na cenou „Spe­cial Men­ti­on“ za vy­ni­ka­jí­cí uži­va­tel­skou a zá­kaz­nic­kou zku­še­nost v sou­tě­ži UX De­sign Awards 2022. C.O.R.E však před­sta­vu­je mno­hem víc než jen re­vo­luč­ní pro­voz. Ote­ví­rá také nové mož­nos­ti pro pro­po­je­ní, ří­ze­ní a mo­ni­to­ro­vá­ní vý­rob­ní­ho pro­ce­su, a tím i pro jeho op­ti­ma­li­za­ci. Zá­ro­veň po­klá­dá zá­kla­dy pro pro­voz mo­der­ních apli­ka­cí in­ter­ne­tu věcí a di­gi­tál­ní bu­douc­nos­ti.

C.O.R.E. je jen jed­nou z ně­ko­li­ka po­zo­ru­hod­ných tech­no­lo­gií, které je možné na Grin­dingHub 2022 vidět zblíz­ka. Sku­pi­na před­sta­ví také no­vin­ky svých růz­ných zna­ček, jako jsou Mägerle, Blohm, Jung, Stu­der, Schaudt, Mi­k­ro­sa, Wal­ter, Ewag a IRPD. Mezi nimi je i Wal­ter He­li­t­ro­nic G 200, nej­no­věj­ší pří­růs­tek do řady bru­sek na ná­stro­je, který se vy­zna­ču­je ino­va­tiv­ní kon­cep­cí stro­je na mon­táž­ní ploše menší než 2,3 m². Svě­to­vá pr­ven­ství před­sta­ví i další znač­ky, včet­ně spo­leč­nos­ti Stu­der z tech­no­lo­gic­ké sku­pi­ny bru­sek na ku­la­to. Aby bylo vše na­pí­na­vé, ne­pro­zra­dí spo­leč­nost před od­ha­le­ním pre­zen­ta­ce v první den ve­letr­hu žádné po­drob­nos­ti o těch­to no­vých pro­duk­tech pře­dem.

GrindingHub – nový přední veletrh brusných technologií

Uni­ted Grin­ding Group si vy­bra­la za­ha­jo­va­cí ve­letrh Grin­dingHub jako ide­ál­ní scénu pro před­sta­ve­ní ně­ko­li­ka svých ino­va­cí. Nový ve­letrh bude zá­ro­veň je­di­ným ně­mec­kým ve­letrhem, na kte­rém bude sku­pi­na letos vy­sta­vo­vat.

Více informací o expozici skupiny na veletrhu GrindingHub najdete na www.grinding.ch/grindinghub-2022.


Mohlo by vás zajímat: