Google překladač: English Deutsch

Konference BIM DAY 2022

Autor článku: czBIM – bu­il­dingSMART   

Tags: BIM | BIM DAY 2022 | BIM Market | buildingSMART | CzBIM | Konference

Bimday2022-2231Tým czBIM – bu­il­dingSMART Česká re­pub­li­ka zve na další roč­ník kon­fe­ren­ce BIM DAY 2022. Kon­fe­ren­ce se koná 13.–14. října 2022 v Cla­ri­on Con­gress Hotel Pra­gue, Freyo­va 945/33, Praha 9 – Vy­so­ča­ny. Nyní se při­pra­vu­je pro­gram, těšit se mů­že­te na no­vin­ky z bu­il­dingSMART či le­gisla­tiv­ní část pro­gra­mu, která se bude vě­no­vat di­gi­ta­li­za­ci sta­veb­ní­ho ří­ze­ní a další vzni­ka­jí­cí le­gisla­ti­vě.

Prak­tic­ky se po­dí­vá­me na to, jak se vy­po­řá­dat s BIM, do­zví­te se re­ál­né zku­še­nos­ti z již re­a­li­zo­va­ných pro­jek­tů či kam se BIM a di­gi­ta­li­za­ce dále po­sou­va­jí. Le­toš­ní BIM DAY bude za­svě­cen BIM v kaž­do­den­ní praxi, např. jak BIM efek­tiv­ně im­ple­men­to­vat do vaší or­ga­ni­za­ce a po­u­ží­vat v rámci denní pra­cov­ní ru­ti­ny.

Pro­gram kon­fe­ren­ce je obo­ha­ce­ný o vý­sta­vu BIM Mar­ket a te­ma­tic­ké worksho­py. Na závěr prv­ní­ho dne je pak při­pra­ven ve­čer­ní do­pro­vod­ný pro­gram, kde se mů­že­te po­tkat s před­ná­še­jí­cí­mi a dal­ší­mi účast­ní­ky u sklen­ky dob­ré­ho vína a ne­for­mál­ní­ho se­tká­ní.

Ještě ne­má­te vstu­pen­ku? Tak ne­vá­hej­te a re­gis­truj­te se na www.​bimday.​cz. Re­gis­tra­ce je již ote­vře­na.

Registrace BIM DAY

 


Mohlo by vás zajímat: