Google překladač: English Deutsch

Webinář Modelování lineárních elektromotorů

Autor článku: EMWorks   

Tags: ECAD | EMWORKS | Lineární stroje | Modelování | Vzdělávání | Webinar

EMWorks webinar-2237Li­ne­ár­ní stro­je s přímým po­ho­nem vy­u­ží­va­jí in­že­ný­ři ke zjed­no­du­še­ní a zvý­še­ní účin­nos­ti svých elek­tro­me­cha­nic­kých sys­té­mů, jako jsou elek­tric­ká vo­zi­dla (EV), tra­ve­lá­to­ry, ro­bo­ti­ka a ně­ko­lik dal­ších prů­mys­lo­vých apli­ka­cí. Li­ne­ár­ní mo­to­ry mohou do­sa­ho­vat vy­so­kých rych­los­tí zrych­le­ní a vel­kých délek po­jez­du s dob­rý­mi ta­ho­vý­mi si­la­mi a ex­trém­ně vy­so­kou přes­nos­tí po­lo­ho­vá­ní.

Na­pro­ti tomu jiné po­hon­né me­cha­nismy, jako jsou ře­me­ny, šrou­by nebo ozu­be­né pře­vo­dy, musí pro do­sa­že­ní po­dob­né­ho vý­ko­nu obě­to­vat ale­spoň jeden z těch­to po­ža­dav­ků. Kromě toho se li­ne­ár­ní mo­to­ry vy­zna­ču­jí jed­no­du­chou a leh­kou kon­struk­cí, snad­nou vý­ro­bou, vy­so­kou hus­to­tou síly, lep­ším od­vo­dem tepla a níz­ký­mi ná­kla­dy na údrž­bu. Ná­růst po­ptáv­ky po li­ne­ár­ních mo­to­rech je také do­pro­vá­zen přís­něj­ší­mi po­ža­dav­ky na kon­struk­ci a přís­ný­mi vý­ko­no­vý­mi spe­ci­fi­ka­ce­mi, a tedy ná­roč­něj­ší­mi kon­strukč­ní­mi sna­ha­mi. In­že­ný­ři a kon­struk­té­ři elek­tric­kých stro­jů se musí sna­žit tyto pro­blémy pře­ko­nat a vy­vi­nout ino­va­tiv­ní ře­še­ní, která splní všech­ny po­ža­dav­ky a po­tře­by apli­ka­cí.

Na webi­ná­ři ve čtvr­tek 22. září v 15:00 nebo 20:00 se se­zná­mí­te s ně­kte­rý­mi zá­klad­ní­mi tech­ni­ka­mi mo­de­lo­vá­ní li­ne­ár­ních elek­tric­kých stro­jů. Bude uká­zá­no, jak po­u­ží­vat elek­tro­mag­ne­tic­ké a mul­ti­fy­zi­kál­ní si­mu­lač­ní ná­stro­je k ana­lý­ze pro­vo­zu mo­to­ru i ge­ne­rá­to­ru li­ne­ár­ní­ho stro­je. Během ži­vé­ho vy­stou­pe­ní budou de­mon­stro­vá­ny a dis­ku­to­vá­ny vý­sled­ky vý­ko­nu, jako jsou grafy mag­ne­tic­ké­ho pole, elek­tro­mag­ne­tic­ké ztrá­ty v jádře, výkon, ta­ho­vá síla, síla na­prázd­no, zpět­né EMF a tep­lo­ta. Během otá­zek a od­po­vě­dí bu­de­te mít mož­nost po­dě­lit se o své myš­len­ky, dis­ku­to­vat o svých ná­pa­dech a klást otáz­ky od­bor­ní­kům z EMWorks.

Registrace Nyni

 


Mohlo by vás zajímat: