Google překladač: English Deutsch

VR HTC VIVE během Black Friday levnější než kdy dřív

Autor článku: HTC VIVE   

Tags: Eye | Flow | Headsety | HTC Vive | Pro | Pro 2 | Virtuální realita

Pro2 fullkit-2247Spo­leč­nost HTC VIVE od­ha­li­la 25. lis­to­pa­du Black Fri­day slevy pro le­toš­ní rok, které ob­sáh­nou prak­tic­ky celé port­fo­lio he­ad­se­tů. Fa­nouš­ci vir­tu­ál­ní re­a­li­ty navíc ke všem he­ad­se­tům z řady VIVE Pro zís­ka­jí zdar­ma i 12mě­síč­ní před­plat­né do služ­by VI­VEPORT In­fi­ni­ty. Ihned se tak budou moci po­no­řit do ne­pře­ber­né­ho množ­ství vir­tu­ál­ních zá­žit­ků, apli­ka­cí i her.

Ty nej­vět­ší nad­šen­ce, kteří se roz­hod­nou vy­u­ží­vat vir­tu­ál­ní re­a­li­ty i na cestách, pak na­dchne bonus ve formě VR ovla­da­če a před­plat­né­ho pro služ­bu VI­VEPORT Vista, který vý­rob­ce při­ba­lil k le­houč­kým VR brý­lím HTC VIVE Flow.
Zvý­hod­ně­né he­ad­se­ty budou do­stup­né na strán­kách www.​vive.​com a u vy­bra­ných part­ne­rů až do 4. pro­sin­ce 2022.

Výhodný vstup do světa špičkové VR s HTC VIVE Pro

Nej­vět­ší slevy 5000 Kč se do­čka­la VR se­sta­va s he­ad­se­tem HTC VIVE Pro, kte­rou lze v rámci Black Fri­day zís­kat za 21 499 Kč. He­ad­set díky pro­pra­co­va­né er­go­no­mii a bo­ha­té roz­ši­ři­tel­nos­ti na­sta­vil již při svém před­sta­ve­ní stan­dard špič­ko­vé­ho VR. S roz­li­še­ním 2880 x 1600 pi­xe­lů, ob­no­vo­va­cí frek­ven­cí 90 Hz a 110° zor­ným polem uži­va­te­lům na­bíd­ne skvě­lý vi­zu­ál­ní zá­ži­tek a sku­teč­ně špič­ko­vý sys­tém sle­do­vá­ní po­hy­bu po­mo­cí zá­klad­no­vých sta­nic Steam VR 2.0. Bo­ha­tá na­bíd­ka pří­slu­šen­ství a mož­nost se­sta­vu po­stup­ně vy­lep­šo­vat jej navíc činí skvě­lým zá­kla­dem pl­no­hod­not­né­ho VR sys­té­mu.

VIVE-Pro-FullKit-2247

HTC VIVE Pro 2: Skutečný high-end na poli VR

Skvě­lou pří­le­ži­tost pro zku­še­né VR prů­kop­ní­ky před­sta­vu­jí slevy na he­ad­set HTC VIVE Pro 2, který se pyšní úžas­ným 5K roz­li­še­ním, 120° zor­ným polem a 120Hz ob­no­vo­va­cí frek­ven­cí. Ak­tu­ál­ní hvězdu port­fo­lia vý­rob­ce v rámci Black Fri­day akce na­bí­zí za 34 990 Kč a v pří­pa­dě sa­mo­stat­né­ho he­ad­se­tu do­kon­ce pou­hých 18 625 Kč. I ma­ji­te­lé star­ších he­ad­se­tů stan­dar­tu Steam VR jako je HTC VIVE nebo Valve Index tak mají mož­nost rych­le a snad­no po­su­nout svou VR hru na novou úroveň.

HTC VIVE Pro Eye pro metaverza i pokročilé VR aplikace

Sku­teč­ným pře­kva­pe­ním le­toš­ní Black Fri­day na­bíd­ky od HTC VIVE je HTC VIVE Pro Eye za 29 899 Kč, který si za­mi­lu­jí všich­ni ob­je­vi­te­lé spo­le­čen­ských VR zá­žit­ků a me­ta­ver­za. Díky in­te­gro­va­né tech­no­lo­gie sle­do­vá­ní po­hy­bu očí umožňuje pře­nést do vir­tu­ál­ní re­a­li­ty mr­ká­ní i další nu­an­ce non­ver­bál­ní ko­mu­ni­ka­ce a emoce. Tomu na­hrá­vá i kom­pa­ti­bi­li­ta s prů­kop­nic­kým HTC VIVE Fa­cial Trac­ke­rem, který za­jis­tí sle­do­vá­ní spod­ní po­lo­vi­ny tváře.

Soukromé kino, cloud-gaming i meditace

Po­sled­ní no­vin­kou tcha­jwan­ské­ho vý­rob­ce jsou le­houč­ké 180g VR brýle HTC VIVE Flow, které uká­za­ly směr ke sku­teč­ně mo­bil­ní­mu VR. Ač­ko­li ne­dis­po­nu­jí po­hy­bo­vý­mi ovla­da­či, je­jich in­si­de-out sle­do­vá­ní po­hy­bu je bez­chyb­né a obraz až ne­če­ka­ně věrný.

Vive-Flow to-go-2247

Díky spo­je­ní s mo­bil­ním te­le­fo­nem při­tom na­bíd­nou sou­kro­mé kino, ve kte­rém si lze pus­tit ja­ký­ko­li film či se­ri­ál na ob­rov­ském plát­ně, ať už se uži­va­tel na­chá­zí doma, na ko­le­ji, nebo v le­ta­dle. Ak­tu­ál­ní roz­mach clou­do­vé­ho hraní navíc umož­ní i pro­mě­nu vir­tu­ál­ní­ho kina v mo­bil­ní herní za­ří­ze­ní, které na cestách po­skyt­ne kom­fort do­má­cích her­ních kon­zo­lí. Ne­chy­bí sa­mo­zřej­mě ani na­tiv­ní VR obsah, který bude díky před­plat­né­mu VI­VEPORT Vista za­hr­nu­té­mu ve vý­hod­né Black Fri­day ceně 11 690 Kč ihned k dis­po­zi­ci. Zá­kaz­ní­ky tak po vy­ba­le­ní čeká oka­mži­té ob­je­vo­vá­ní vir­tu­ál­ních světů, ná­vštěvy vzdá­le­ných ga­le­rií i od­po­či­nek ve fan­ta­zij­ních me­di­tač­ních zá­žit­cích.

Více informací na www.htcvive.com.

Další informace naleznete na adrese www.divrlabs.com.


Mohlo by vás zajímat: