Google překladač: English Deutsch

BobCAD-CAM – Modulární špičková CAM technologie

Autor článku: DataCAD   

Tags: Bob­CAD-CAM | CAD | CAM | DataCAD | Obrábění | Rhinoceros | SolidWorks

BobCAD-CAM-2302Mo­du­lár­ní kon­struk­ce umožňuje in­di­vi­du­ál­ní kon­fi­gu­ra­ci CAM sys­té­mu a bez­kon­ku­renč­ní poměr ceny a vý­ko­nu. Pří­z­ni­vý roz­po­čet = nízká vstup­ní cena + strmá křiv­ka učení + žádné další ná­kla­dy. Od roku 1985 vy­ví­jí Bob­CAD-CAM snad­no po­u­ži­tel­ný, pro­fe­si­o­nál­ní a ce­no­vě do­stup­ný CAD-CAM soft­ware a po­sky­tu­je CNC pro­gra­mo­va­cí ře­še­ní pro fréz­ky, sou­stru­hy, fré­zo­va­cí stro­je, stro­je pro ře­zá­ní vod­ním pa­prskem, plaz­mou, la­se­rem a drá­tem.

BobCAD-CAM

Dí­len­sky ori­en­to­va­né pro­gra­mo­vá­ní

BobCAM pro Solidworks

Zá­suv­ný modul, který spo­lu­pra­cu­je se So­lid­works od roku 2006.

Bob­CAM pro Rhi­no­ce­ros

Plu­gin pro Rhino 6 a Rhino 7

Šká­lo­va­tel­né sys­témy pro všech­ny vý­rob­ní scé­ná­ře

Roz­sah vý­ko­nu:

Frézování 2, 2 1/2, 3osé obrábění
Zís­ká­te kom­plet­ní funk­ce 2D a 3D mo­de­lo­vá­ní tě­le­sa, stej­ně jako 2,5 a 3osé dráhy ná­stro­jů, roz­ší­ře­né si­mu­lač­ní ná­stro­je a mož­nost ge­ne­ro­vá­ní NC / G-kódu.

Víceosé obrábění
Ví­ce­o­sé sys­témy po­sky­tu­jí vše – od in­de­xo­vá­ní, od­ví­je­ní a pře­ví­je­ní až po práci s ro­tu­jí­cí­mi drá­ha­mi ná­stro­jů a pro­vá­dě­ní kom­plet­ní­ho 4 nebo 5o­sé­ho si­mul­tán­ní­ho ob­rá­bě­ní.

Soustružení
Vy­tvá­ře­ní spo­leh­li­vé a efek­tiv­ní dráhy ná­stro­jů pro všech­ny hru­bo­va­cí, do­kon­čo­va­cí, zá­vi­to­va­cí a za­pi­cho­va­cí ope­ra­ce.

Frézování a soustružení
Pro­gra­mo­vá­ní řez­ných po­hy­bů v osách C, Y a B od na­sta­ve­ní s po­ho­nem jed­no­ho vře­te­na až po kon­fi­gu­ra­ce s více vře­te­ny.

Řezání laserem, vodním paprskem a plazmou
Plně při­způ­so­bi­tel­né mož­nos­ti ob­rá­bě­ní za­jiš­ťu­jí úpl­nou kon­t­ro­lu nad způ­so­bem ře­zá­ní dílů.

Drátové elektroerozivní obrábění (EDM)
Pro­gra­mo­vá­ní 2- a 4osých drah drá­to­vé­ho ře­zá­ní v rámci přís­ných to­le­ran­cí pro všech­ny ote­vře­né i uza­vře­né, vnitř­ní i vněj­ší řezné úlohy.

Postprocesory:

Bob­CAM na­bí­zí více než 600 po­u­ži­tel­ných po­st­pro­ce­so­rů. Pro pří­pad­né úpra­vy je k dis­po­zi­ci po­st­pro­ce­sor-ge­ne­rá­tor.

Všech­ny sys­témy na­bí­ze­jí stej­ný kom­fort ovlá­dá­ní za stej­nou cenu.
Pří­klad: Bob­CAM 3 axis PRO za 1795 € včet­ně soft­wa­ro­vé údrž­by na 1 rok. Bez­plat­ný po­st­pro­ce­sor.

Bob­CAD-CAM lze řídit celý pra­cov­ní tok v rámci pro­gra­mu – od kon­struk­ce ge­o­me­t­rie dílů, pro­gra­mo­vá­ní drah ná­stro­jů, kom­plet­ní si­mu­la­ce ob­rá­bě­ní,až po pře­nos dat do stro­je. Pře­hled­ná struk­tu­ra na­bí­dek a efek­tiv­ní stra­te­gie drah ná­stro­jů vám po­mo­hou s rych­lým a přes­ným vý­vo­jem i těch nej­slo­ži­těj­ších NC-pro­gra­mů.

Bob­CAD-CAM – rych­lá, efek­tiv­ní a ce­no­vě do­stup­ná cesta od ná­vr­hu k ho­to­vé­mu vý­rob­ku.

Vy­zkou­šej­te ak­tu­ál­ní verze Bob­CAD-CAM a nech­te se pře­svěd­čit o jeho vý­kon­nos­ti.

Další informace najdete na datacad.de.

 


Mohlo by vás zajímat: