Google překladač: English Deutsch

Festo představuje on-line 3D CAD konfigurátor

Autor článku: Reddakce   

Tags: CAD | Festo | Konfigurátor | Pohony | příslušenství

The Festo 3D Design Tool-2303Na konci zjed­no­du­še­né­ho pro­ce­su ná­vr­hu kon­fi­gu­rá­to­ru je při­pra­ven ke sta­že­ní 3D CAD sou­bor se­sta­vy po­ho­nu. Festo na­dá­le umožňuje vý­rob­cům ori­gi­nál­ní­ho vy­ba­ve­ní (OEM) sni­žo­vat re­žij­ní ná­kla­dy na in­že­nýr­skou čin­nost a nákup a rych­le­ji uvá­dět stro­je na trh díky no­vé­mu on-line 3D CAD kon­fi­gu­rá­to­ru pro pne­u­ma­tic­ké po­ho­ny a sou­vi­se­jí­cí pří­slu­šen­ství, jako jsou šrou­be­ní, délky tru­bek a sen­zo­ry.

Ná­stroj je in­tu­i­tiv­ní a snad­no se po­u­ží­vá. Po vý­bě­ru po­ho­nu z na­bíd­ky buď válce, po­ho­nu s vo­dít­ky, nebo kyv­né­ho po­ho­nu, tech­nik jed­no­du­še ukáže a klik­ne na pro­blé­mo­vá místa pří­slu­šen­ství, aby iden­ti­fi­ko­val a vy­bral každé pří­slu­šen­ství. Kon­fi­gu­rá­tor za­jiš­ťu­je kom­pa­ti­bi­li­tu mezi po­ho­nem a pří­slu­šen­stvím a eli­mi­nu­je pří­pad­nou chybu v ty­po­vém kódu.

Pro­to­že zá­kaz­ní­ci spo­lé­ha­jí na jis­tou do­stup­nost kom­po­nent, za­mě­řu­je se tento nový ná­stroj pro­duk­ti­vi­ty vý­hrad­ně na zá­klad­ní sor­ti­ment pne­u­ma­tic­kých po­ho­nů a pří­slu­šen­ství Festo, který je skla­dem a rych­le se do­dá­vá. Zá­klad­ní sor­ti­ment v da­ta­bá­zi kon­fi­gu­rá­to­ru za­hr­nu­je nej­roz­ší­ře­něj­ší pne­u­ma­tic­ké kom­po­nen­ty spo­leč­nos­ti a ně­kte­ré z je­jích nej­po­kro­ko­věj­ších kom­po­nent.

Ná­stroj pod­po­ru­je nej­běž­něj­ší CAD for­má­ty pro kom­pa­ti­bi­li­tu s pra­cov­ní­mi OEM po­stu­py. Je­di­ný CAD sou­bor se­sta­vy po­ho­nu/pří­slu­šen­ství zjed­no­du­šu­je pro­ces ná­vr­hu tím, že eli­mi­nu­je jed­not­li­vé CAD sou­bo­ry pro různé kom­po­nen­ty. Ná­stroj také kon­so­li­du­je a zjed­no­du­šu­je se­zna­my dílů.

Po vý­bě­ru po­ho­nu a pří­slu­šen­ství je ob­jed­náv­ka bez­pro­blé­mo­vá, pro­to­že ná­stroj je pro­po­jen přímo s on-line ob­cho­dem Festo. Ob­chod po­sky­tu­je in­for­ma­ce o ceně, do­pra­vě a ku­sov­ník.

Vy­zkou­šej­te si 3D CAD kon­fi­gu­rá­tor na webo­vé strán­ce Festo Di­gi­tal En­gi­nee­ring Tools.Mohlo by vás zajímat: