Google překladač: English Deutsch

ADATA startuje soutěž v designu produktů

Autor článku: ADATA Technology   

Tags: ADATA | Design | Paměťové moduly | Soutěž | SSD

ADATA-soutez-2303ADATA Tech­no­lo­gy, vý­rob­ce vy­so­ce vý­kon­ných mo­du­lů DRAM, pro­duk­tů NAND Flash, mo­bil­ní­ho pří­slu­šen­ství, her­ních pro­duk­tů, elek­tric­kých po­hon­ných jed­no­tek a prů­mys­lo­vých ře­še­ní, po­řá­dá sou­těž v tvor­bě vzhle­du pro­duk­tů a vy­zý­vá ta­len­to­va­né tvůr­ce, aby před­ved­li své schop­nos­ti a vy­tvo­ři­li kre­a­tiv­ní ná­vrhy pa­mě­ťo­vých mo­du­lů a SSD. Cel­ko­vá hod­no­ta výher pře­sa­hu­je 2500 USD a vítěz získá ex­klu­ziv­ní tvůr­čí pa­mě­ťo­vý modul.

Při kom­plex­ním po­hle­du na různé znač­ky je pa­tr­né, že se více za­mě­řu­jí na vý­ro­bu kre­a­tiv­ních pro­duk­tů s vy­so­kou marží. Dříve měla spo­leč­nost ADATA oje­di­ně­lý vhled do to­ho­to seg­men­tu a v le­toš­ním roce si za­cho­vá svého ducha „Build to Cre­a­te“, aby mohla vy­rá­bět vhod­něj­ší ře­še­ní pro tvůr­ce ob­sa­hu, včet­ně špič­ko­vých kom­plex­ních kre­a­tiv­ních za­ří­ze­ní, která zís­ka­la vý­znam­ná me­zi­ná­rod­ní oce­ně­ní, jako je LE­GEND 960 MAX SSD, pa­mě­ťo­vý modul řady ACE a ex­ter­ní SSD disk SE920.

Paměťový modul ACE – rychlý jako blesk

Pa­mě­ťo­vý modul řady ACE je za­lo­žen na kon­cep­ci jed­no­du­chých sou­střed­ných kruhů a v roce 2022 zís­kal ja­pon­ské oce­ně­ní Good De­sign Award. Po­u­ží­vá vy­so­ce kva­lit­ní hli­ní­ko­vý chla­dič v šedé barvě s fan­tas­tic­kým nano po­tis­kem. Od jeho po­vrchu se při po­hle­du z růz­ných úhlů od­rá­ží svět­lo a stín a tento efekt je spo­jen s je­di­neč­nou tech­no­lo­gií po­vr­cho­vé úpra­vy. ADATA zá­ro­veň cí­le­ně vy­bí­rá čipy s níz­kou la­ten­cí, aby zvý­ši­la na­tiv­ní rych­lost vý­ko­nu před pře­tak­to­vá­ním na vý­kon­něj­ší úroveň než stan­dard­ní pa­mě­ti s ekvi­va­lent­ní­mi takty. ACE také pod­po­ru­je pře­tak­to­vá­ní s Intel XMP a je kom­pa­ti­bil­ní s nej­no­věj­ší­mi plat­for­ma­mi Intel a AMD.

SSD řady LEGEND ─ solidní konstrukce pro ohromující výkon

PCIe 4.0 LE­GEND 960 MAX také zís­kal ja­pon­ské oce­ně­ní Good De­sign Award v roce 2022 a vy­u­ží­vá pře­no­so­vé roz­hra­ní PCIe Gen4 s rych­los­tí čtení/zá­pi­su do­sa­hu­jí­cí 7400/6800 MB/s. Po­sky­tu­je úžas­ný výkon pro 3D ani­ma­ce, vývoj her, vir­tu­ál­ní vi­zu­a­li­za­ce a další apli­ka­ce a zá­ro­veň dis­po­nu­je ka­pa­ci­tou 4 TB. Le­gend vy­u­ží­vá je­di­neč­nou 3D struk­tu­ru žeber pro roz­ptyl tepla, která účin­ně sni­žu­je tep­lo­tu vzni­ka­jí­cí při vy­so­ko­rych­lost­ním pře­no­su. Lze ji in­sta­lo­vat do herní kon­zo­le PS5, čímž po­sky­tu­je vy­ni­ka­jí­cí výkon a řeší pro­blém s ne­do­sta­teč­nou vý­cho­zí ka­pa­ci­tou pa­mě­ti.

Patentovaný systém odvodu tepla

Ex­ter­ní SSD disk SE920 zís­kal v roce 2022 ně­mec­ké oce­ně­ní Red Dot De­sign a 31. roč­ník Taiwan Ex­cellen­ce Awards a vy­u­ží­vá pře­no­so­vé roz­hra­ní nové ge­ne­ra­ce USB4 s rych­los­tí čtení až 3800 MB/s. Jeho pa­ten­to­va­ný sys­tém od­vo­du tepla je vy­ba­ven ve­sta­vě­ným mi­k­ro­ven­ti­lá­to­rem a jed­no­du­chým fle­xi­bil­ním kry­tem rych­le od­vá­dě­jí­cím teplo, což účin­ně řeší pro­blém se stou­pa­jí­cí tep­lo­tou způ­so­be­nou ex­trém­ně vy­so­kým vý­ko­nem. Model SE920 se může pochlu­bit také ex­klu­ziv­ním dů­my­sl­ným za­sou­va­cím kry­tem. Při za­su­nu­tí se cel­ko­vý objem zmen­ší, aby se usnad­ni­lo skla­do­vá­ní, ale při vy­su­nu­tí se zvýší prou­dě­ní vzdu­chu, které účin­ně roz­pty­lu­je teplo. SE920 po­sky­tu­je hrá­čům a tvůr­cům sta­bil­ní, lehké a rych­lé mo­bil­ní úlož­né ře­še­ní.

Soutěž v designu produktů – Vytvořte si svůj jedinečný produkt

Spo­leč­nost ADATA vy­zý­vá tvůr­ce, aby na­vrh­li je­di­neč­né a kre­a­tiv­ní chla­di­če pro pa­mě­ťo­vé mo­du­ly řady ACE a SSD disky řady Le­gend. Dů­le­ži­té in­for­ma­ce jsou ná­sle­du­jí­cí:

  • Při­hlá­še­ní: Od této chví­le do 28. února 2023 si z webo­vých strá­nek akce stáh­ně­te sou­bo­ry pro­duk­tů pro svou tvor­bu a poté své dílo na­hraj­te na webo­vé strán­ky.
  • On­li­ne hla­so­vá­ní: Od 4. břez­na do 20. břez­na 2023 budou o nej­lep­ších pří­spěv­cích hla­so­vat fa­nouš­ci z ce­lé­ho světa a pět nej­lep­ších hlasů ob­dr­ží ceny.
  • Vy­hlá­še­ní ví­tězů: Ví­tě­zo­vé budou vy­hlá­še­ni na webo­vých strán­kách akce 31. břez­na 2023.

Sou­tě­ží­cí, kteří za­sla­li svá díla, mohou během fáze on­li­ne hla­so­vá­ní ak­tiv­ně sdí­let své vý­tvo­ry na svém osob­ním In­stagra­mu a ozna­čit je ha­sh­tagem #ADA­TA­bu­il­d­to­cre­a­te, aby zís­ka­li pří­le­ži­tost zís­kat více fa­nouš­ků. Mezi ce­na­mi jsou po­čí­ta­čo­vé pro­duk­ty, které od­po­ví­da­jí po­tře­bám tvůr­ců, na­pří­klad pa­mě­ti, SSD disky a pe­ri­fe­rie. Hlav­ní cenou je ex­klu­ziv­ní pro­dukt vy­tvo­ře­ný na míru, aby bylo za­ří­ze­ní pro tvůr­ce sku­teč­ně je­di­neč­né. Po­drob­nos­ti na­jde­te na webu spo­leč­nos­ti ADATA event.adata.com/design-contest-2023 nebo na ofi­ci­ál­ním účtu ADATA na In­stagra­mu @adata_global.


Mohlo by vás zajímat: