Google překladač: English Deutsch

MobileDrive si vybral technologii Siemens Digital Twin

Autor článku: Redakce   

Tags: ADAS | MBSE | MobilDrive | Siemens | Software | Xcelerator

Siemens MobileDrive 01-2312Si­e­mens Di­gi­tal In­dustries Soft­ware ozná­mil, že Mo­bi­leDri­ve při­jal pří­stup za­lo­že­ný na mo­de­lo­vém sys­té­mo­vém in­že­nýr­ství (MBSE) pro pod­po­ru vý­vo­je po­kro­či­lých asi­s­tenč­ních sys­té­mů ři­di­če (ADAS) s vy­u­ži­tím port­fo­lia Si­e­mens Xce­le­ra­tor a jeho kom­plex­ní tech­no­lo­gie di­gi­tál­ních dvoj­čat.

Vy­u­ži­tím roz­sáh­lých od­bor­ných zna­los­tí firmy Si­e­mens v ob­las­ti di­gi­tál­ní­ho vlák­na urych­lil Mo­bi­leDri­ve svůj po­stup při vy­tvá­ře­ní au­to­nomních sys­té­mů ří­ze­ní nové ge­ne­ra­ce a po­mohl do­sáh­nout špič­ko­vé kva­li­ty pro­duk­tů v oboru.

Mo­bi­leDri­ve, za­lo­že­ný v roce 2021 jako spo­leč­ný pod­nik dvou lídrů v ob­las­ti tech­no­lo­gií mo­bi­li­ty, FIH Mo­bi­le a Stellan­tis, se za­mě­řu­je na vývoj in­fo­ta­in­men­tu, te­le­ma­ti­ky a plat­for­my pro clou­do­vé služ­by spolu s doplň­ko­vým hard­warem a soft­wa­rem. Díky kom­bi­na­ci vý­ji­meč­ných ino­vač­ních schop­nos­tí a více než 15 let zku­še­nos­tí s in­te­gra­cí soft­wa­ru a hard­wa­ru je Mo­bi­leDri­ve první spo­leč­nos­tí na Tchaj-wanu, který je scho­pen po­sky­to­vat kom­plet­ní ře­še­ní pro vo­zi­dla se špič­ko­vou tech­no­lo­gií umělé in­te­li­gen­ce.

Mo­bi­leDri­ve se sna­žil do­dá­vat co nej­kva­lit­něj­ší soft­ware, který by spl­ňo­val po­ža­dav­ky trhu a byl včas uve­den na trh. Jeho hlav­ním zá­jmem bylo po­u­žít rámec za­lo­že­ný na mo­de­lech pro vývoj al­go­rit­mů a ovlá­da­cích prvků soft­wa­ru pro běžné i po­kro­či­lé apli­ka­ce ADAS, jako je asi­s­tent pro jízdu v jízd­ním pruhu (LKA), nou­zo­vé udr­žo­vá­ní v jízd­ním pruhu (ELK), kon­t­ro­la jízdy v jízd­ním pruhu (LFC), au­to­ma­tic­ká změna jízd­ní­ho pruhu (ALC), asi­s­tent nou­zo­vé­ho ří­ze­ní (ESA) a au­to­nomní nou­zo­vé ří­ze­ní (AES).

Aby or­ga­ni­za­ci po­mohl do­sáh­nout je­jích cílů, tým in­že­nýr­ských a po­ra­den­ských slu­žeb Si­e­mens Sim­cen­ter spo­lu­pra­co­val s Mo­bi­leDri­vem na vy­tvo­ře­ní kom­plet­ní me­to­di­ky a plánu pro jeho vizi ADAS. Vy­vi­nul tak ří­di­cí al­go­ritmy a vy­tvo­řil po­drob­ný model sys­té­mu za­lo­že­ný na scé­ná­řích, včet­ně sen­zo­rů a dy­na­mi­ky vo­zi­dla, na zá­kla­dě po­ža­dav­ků trhu na kom­plet­ní vo­zi­dlo s vy­u­ži­tím port­fo­lia soft­wa­ru a slu­žeb Si­e­mens Xce­le­ra­tor.

Tento sys­té­mo­vý model byl ná­sled­ně apli­ko­ván na vir­tu­ál­ní tes­to­va­cí pro­stře­dí, které týmu Mo­bi­leDri­ve umož­ni­lo po­zo­ro­vat vo­zi­dla jako sku­teč­né di­gi­tál­ní dvoj­če a rych­le od­ha­lit a řešit pro­blémy s vý­ko­nem sys­té­mu i soft­wa­ru v rané fázi vý­vo­jo­vé­ho cyklu.

Siemens MobileDrive 02-2312

Mo­bi­leDri­ve na­ko­nec re­a­li­zo­val efek­tiv­něj­ší a spo­leh­li­věj­ší pro­ces vý­vo­je soft­wa­ru ještě před­tím, než byl vy­tvo­řen fy­zic­ký pro­to­typ. Bylo to díky nově ob­je­ve­né schop­nos­ti ově­řo­vat funk­ce soft­wa­ru ADAS v rané fázi v pro­stře­dí di­gi­tál­ní­ho dvoj­če­te, což sní­ži­lo ná­ro­ky na tes­to­vá­ní hard­wa­ru ve smyč­ce (HiL) a vo­zi­dla.

Mo­bi­leDri­ve úspěš­ně do­dá­vá vý­rob­cům au­to­mo­bi­lů pro­duk­ty kom­bi­nu­jí­cí bez­peč­nost, per­so­na­li­za­ci a spo­leh­li­vost a zís­kal také oce­ně­ní ISO 26262 za funkč­ní bez­peč­nost au­to­mo­bi­lů, čímž po­má­há zvy­šo­vat bez­peč­nost jízdy ve vo­zi­dlech. Více in­for­ma­cí o tom, jak Mo­bi­leDri­ve do­sá­hl své vize a spo­lu­pra­co­val se Si­e­men­sem na po­je­tí di­gi­tál­ní­ho dvoj­če­te k vý­vo­ji ADAS, si pře­čtě­te v pří­pa­do­vé stu­dii ZDE.


Mohlo by vás zajímat: