Google překladač: English Deutsch

Ujíždí vám vlak s vaší konkurencí?

Autor článku: Redakce   

Tags: Digitalizace | SolidVision | Webinar | Workshop | Způsoby práce

zjistujete-ze-vam-ujizdi-vlak-s-vasi-konkurenci-2335Na čtvr­tek 7. září od 13 hodin při­pra­vil So­li­dVi­si­on 30­mi­nu­to­vý webi­nář s od­po­věď­mi na otáz­ku – kde je a není možná di­gi­ta­li­za­ce? Pro­ce­sy se stále zrych­lu­jí a or­ga­ni­za­ce které se chtě­jí udr­žet na vr­cho­lu musí najít nové cesty. Najít nové způ­so­by práce, které od­stra­ní úzká místa a zvýší vý­rob­ní sílu. Jak ze­fek­tiv­nit ko­mu­ni­ka­ci? Jak zvý­šit mar­ke­tingo­vý a pro­dej­ní dopad? To je jen pár pro­blé­mů, se kte­rý­mi se or­ga­ni­za­ce po­tý­ka­jí.

A So­li­dVi­si­on pro vás má ře­še­ní. Proto se re­gis­truj­te na krát­ký work­shop, kde si všech­ny tyto otáz­ky a mnohé další budou zod­po­vě­zeny!

Work­shop „Zjišťujete, že vám ujíždí vlak s vaší konkurencí?“ bude pro­bí­hat 7. září 2023 od 13:00.

I když se ne­bu­de­te moci zú­čast­nit tak se re­gis­truj­te. Zá­znam webi­ná­ře bu­de­te mít k dis­po­zi­ci zpět­ně.

SolidVision-webinar-2335

 


Mohlo by vás zajímat: