Google překladač: English Deutsch

3D modely jsou jistota i příslib

Autor článku: AV Engineering   

Tags: 2D výkresy | 3D modely | AV Engineering | PLM | Prototypy

Aveng MBDvsvkres-2343De­gra­do­vá­ní 3D mo­de­lů na 2D vý­kre­sy patří mi­nu­los­ti, 3D mo­de­ly jsou jis­to­ta i pří­slib, říká člá­nek na webu spo­leč­nos­ti AV En­gi­nee­ring a po­kra­ču­je dále. V po­rov­ná­ní s mo­der­ním 3D mo­de­lem je kla­sic­ký vý­kres, bez ohle­du na svou po­drob­nost a přes­nost, pře­ko­na­ný. S 3D mo­de­lem se ne­mů­že po­mě­řo­vat, po­ža­dav­kům mo­der­ní vý­ro­by zkrát­ka ne­sta­čí. Ne­po­j­me zda­le­ka všech­ny in­for­ma­ce, které mů­že­te za­chy­tit v troj­roz­měr­ném pro­ve­de­ní a v da­tech.

Co víc, po­do­bu pro­duk­tu si lze snad­no vy­lo­žit špat­ně. Co mů­že­te oče­ká­vat od 3D mo­de­lů a jak mů­že­te pře­svěd­čit i ty nej­za­tvr­ze­lej­ší vy­zna­va­če vý­kre­sů, že 3D je pří­no­sem pro všech­ny bez roz­dí­lu?

Prototypům odzvonilo

Na roz­díl od vý­kre­su, k jehož odzkou­še­ní v praxi mohlo dojít až po vý­ro­bě pro­to­ty­pu, 3D model je možné otes­to­vat již právě ve fázi mo­de­lo­vá­ní. Ana­lý­za podro­bí pro­dukt testu funkč­nos­ti a pro­ve­di­tel­nos­ti. Pokud od­ha­lí chybu, může ji tým kon­struk­té­rů vzá­pě­tí od­stra­nit, a to s mi­ni­mál­ní­mi ná­kla­dy a v pod­sta­tě v re­ál­ném čase. Op­ti­mál­ní ře­še­ní je tak na dosah za zlo­mek času, aniž byste fy­zic­ky mu­se­li vy­ro­bit byť je­di­nou sou­část­ku.

Ze sázky na 3D mo­de­ly zda­le­ka ne­ply­nou vý­ho­dy pouze pro kon­strukč­ní in­že­ný­ry. Těží z nich všich­ni za­měst­nan­ci, kteří mají s vý­ro­bou co do či­ně­ní.

3D modely jsou srozumitelné hrstce lidí. Nebo ne?

Lidé ve vý­ro­bě občas mí­va­jí ten­den­ce 3D mo­de­ly boj­ko­to­vat. Ne­ro­zu­mí jim, ne­chtě­jí si zvy­kat na no­vo­ty, od­mí­ta­jí opus­tit ‚‚starý dobrý papír‘‘ a vý­kre­sům nadob­ro za­má­vat. Jenže pře­chod na bez­vý­kre­so­vou do­ku­men­ta­ci je ve všech ohle­dech vý­hod­ný – a nejen tím, že šetří papír. 3D model ob­sa­hu­je na­pros­to všech­ny in­for­ma­ce, které jsou s pro­duk­tem spo­je­né – kri­té­ria, kóty, to­le­ran­ce (...). To ze­fek­tivňuje ko­mu­ni­ka­ci na­příč celým vý­rob­ním pro­ce­sem a před­chá­zí ne­do­ro­zu­mě­ním.

Jak už bylo ře­če­no, pro­dukt se s po­mo­cí 3D mo­de­lu může na­vrh­nout, otes­to­vat a op­ti­ma­li­zo­vat. A to všech­no, aniž by ‚‚opus­til‘‘ pro­stře­dí PLM sys­té­mu. Na­pří­klad lidé ve vý­ro­bě ne­mu­sí trá­vit čas vý­ro­bou pro­to­ty­pu, který by se te­o­re­tic­ky poz­dě­ji pro­je­vil jako ne­funkč­ní. Ča­so­vé i vý­rob­ní ka­pa­ci­ty, které tímto zís­ká­te, umož­ní re­a­li­zo­vat více za­ká­zek za krat­ší/stej­nou dobu.

Oso­bám od­po­věd­ným za nákup se snáze od­ha­du­je re­ál­ná spo­tře­ba ma­te­ri­á­lů nebo sou­čás­tek. A na­pří­klad pro za­měst­nan­ce ser­vis­ní­ho od­dě­le­ní není třeba tvo­řit spe­ci­ál­ní vý­kre­sy. Mohou vy­u­ží­vat to­tož­né 3D mo­de­ly jako lidé ve vý­ro­bě.

Vše výše zmí­ně­né zna­me­ná ve vý­sled­ku úspo­ru času, peněz a ener­gie. Firma získá na kon­ku­ren­ce­schop­nos­ti a po­su­ne se kupře­du. Pro­spe­ru­jí­cí firma bude mít víc pro­střed­ků, na­pří­klad na ino­va­ce.

Pokud do­ká­že­te svým za­měst­nan­cům vy­svět­lit, že v zá­vo­dě s kon­ku­ren­cí ne­má­te s kla­sic­ký­mi vý­kre­sy šanci uspět, bu­de­te mít napůl vy­hrá­no. Za­ve­de­ní bez­vý­kre­so­vé vý­ro­by bude snaz­ší, rych­lej­ší a dřív při­ne­se vý­sled­ky.


Mohlo by vás zajímat: