Google překladač: English Deutsch

E-learningové kurzy EPLAN Platforma 2024

Autor článku: Redakce   

Tags: e-learning | Eplan | Platforma 2024 | Samostudium | Update Training

eLearning Eplan Platform 2024-2347Ob­jev­te nové funk­ce, zís­kej­te tipy pro kon­strukč­ní práce a jed­no­du­še pra­cuj­te efek­tiv­ně­ji: s kurzy eLear­ning spo­leč­nos­ti EPLAN uži­va­te­lé pře­ko­ná­va­jí své do­sa­vad­ní hra­ni­ce. EPLAN, po­sky­to­va­tel ře­še­ní, do­dá­vá svým uži­va­te­lům po celém světě hod­not­ný obsah ško­le­ní, a to až v šest­nác­ti ja­zy­cích včet­ně češ­ti­ny. Všech­ny e­‑lear­nin­go­vé kurzy EPLAN eLear­ning splňují me­zi­ná­rod­ní stan­dar­dy a plně se při­způ­so­bu­jí daným lo­ka­li­tám, což je od­li­šu­je od mnoha ji­ných kurzů.

Zcela novým pří­růst­kem je pak kurz EPLAN Up­da­te Tra­i­ning 2024, který usnadňuje uži­va­te­lům za­čá­tek práce s novou verzí soft­wa­ru a před­sta­vu­je nové funk­ce, jako jsou např. vý­po­čet­ní funk­ce přímo ve vlast­nos­tech bloků.

E­‑lear­nin­go­vé kurzy mají formu sa­mo­stu­dia, která zá­kaz­ní­kům velmi vy­ho­vu­je, a proto je stále roz­ší­ře­něj­ší. EPLAN, po­sky­to­va­tel ře­še­ní, v sou­la­du se svým za­mě­ře­ním na zá­kaz­ní­ky, od roku 2020 do této ob­las­ti vý­znam­ně in­ves­tu­je a po­sky­tu­je řadu e­‑lear­nin­go­vých kurzů, které jsou do­stup­né na www.​eplan.​com. Cílem je, aby uži­va­te­lé pra­co­va­li se soft­warem EPLAN co nej­e­fek­tiv­ně­ji. Ak­tu­a­li­zač­ním ško­le­ním ve for­má­tu eLear­ning jim před­sta­vu­je­me nové funk­ce soft­wa­ru. Zku­še­nos­ti uka­zu­jí, že když uži­va­te­lé soft­ware plně vy­u­ží­va­jí, mají také nej­vět­ší úspěch v plá­no­vá­ní pro­jek­tů a kon­strukč­ních pra­cích.

eLearning Eplan Platform 2024-2347

Naučte se používat novou verzi EPLAN Platforma 2024

Verze EPLAN Plat­for­ma 2024 je k dis­po­zi­ci od září 2023 a uži­va­te­lé vy­ja­dřu­jí velký zájem se­zná­mit se s je­jí­mi no­vý­mi funk­ce­mi. Nový e­‑lear­nin­go­vý kurz EPLAN Up­da­te Tra­i­ning 2024 má osm­náct jed­not­li­vých mo­du­lů a po­sky­tu­je cen­nou pod­po­ru pro klí­čo­vé ino­va­ce – na­pří­klad pro ma­te­ma­tic­ké vý­po­čty vlast­nos­tí bloků v EPLAN. Ty na­pří­klad umožňují pro­vá­dět sta­tis­tic­ká srov­ná­ní nebo určit vhod­né jis­ti­cí pro­střed­ky.

V ak­tu­ál­ních mo­du­lech kurzů eLear­ning pro verzi EPLAN Plat­for­ma 2024 jsou ře­še­na i další té­ma­ta, která jsou roz­dě­le­na do ná­sle­du­jí­cích šesti te­ma­tic­kých ob­las­tí:

  • uži­va­tel­ské roz­hra­ní (snad­něj­ší po­u­ži­tí),
  • vlast­nos­ti bloků (kom­plex­ní vý­po­čty),
  • svor­ky (op­ti­ma­li­zo­va­ný edi­tor svo­rek),
  • PLC (vy­lep­še­ní sym­bo­lic­kých adres),
  • EPLAN Plat­for­ma (op­ti­ma­li­za­ce v nové verzi),
  • EPLAN Pro Panel (vý­po­čet cel­ko­vé hmot­nos­ti roz­vá­dě­čů, na­vi­gač­ní kost­ka a další).

eLearning Eplan Pro Panel-2347

Důležité znalosti za pouhých 45 minut

Jak vy­pa­da­jí e­‑lear­nin­go­vé kurzy? V úvod­ní části jsou vy­svět­le­ny nové funk­ce. Poté ná­sle­du­je hlub­ší a po­drob­něj­ší vý­klad o plá­no­vá­ní pro­jek­tů a kon­stru­o­vá­ní v plat­for­mě EPLAN. Po­mo­cí krát­ké­ho kvízu na konci kaž­dé­ho mo­du­lu se pak účast­ní­ci ujis­tí, že té­ma­tu po­ro­zu­mě­li. Pokud jde o čas, uži­va­tel strá­ví u kaž­dé­ho mo­du­lu v prů­mě­ru 30 až 45 minut.

Mezinárodní normy jsou standardem

Dosud je k dis­po­zi­ci asi 1500 kurzů EPLAN eLear­ning, a to až v šest­nác­ti ja­zy­cích včet­ně češ­ti­ny. A co je je­di­neč­né, veš­ke­rý obsah je vždy plně při­způ­so­be­ný dané lo­ka­li­tě. Uži­va­te­lé se tedy ne­mu­sí zdr­žo­vat čte­ním ti­tul­ků s pře­kla­dem – místo toho zís­ka­jí rov­nou obsah kurzu v kon­krét­ním ja­zy­ce. Struč­né, in­ter­ak­tiv­ní vý­u­ko­vé mo­du­ly, v duchu me­zi­ná­rod­ních stan­dar­dů, za­jiš­ťu­jí rych­lý úspěch uži­va­te­lům po celém světě.
Pří­stup je zcela zdar­ma pro uži­va­te­le s před­plat­ným, stej­ně jako pro lek­to­ry a stu­den­ty, kteří jsou za­po­je­ni do pro­gra­mu EPLAN Edu­cati­on. Uži­va­te­lé se mohou jed­no­du­še při­hlá­sit na webo­vé strán­ce www.eplan.com a spus­tit pří­sluš­ný kurz EPLAN eLear­ning.

Více na­jde­te na www.eplan.com.

 


Mohlo by vás zajímat: