Google překladač: English Deutsch

SimScale a funkce pro konstrukční a mechanickou simulaci

Autor článku: Redakce   

Tags: CAD | CAE | CFD | FEA | SimScale | Simulace | Vibrace

electronics-enclosure-simulation-2347Sim­S­ca­le ozná­mil nové funk­ce pro in­že­ný­ry za­mě­ře­né na kon­struk­ční a me­cha­nic­kou si­mu­la­ci, včet­ně roz­sáh­lé ana­lý­zy vib­ra­cí a har­mo­nic­kých modů. Sim­S­ca­le je clou­do­vě na­tiv­ní in­že­nýr­ský si­mu­lač­ní soft­ware, který se ce­lo­svě­to­vě po­u­ží­vá v au­to­mo­bi­lo­vém, vý­rob­ním, zdra­vot­nic­kém, stro­jí­ren­ském, elek­tro­nic­kém a sta­veb­ním prů­mys­lu.

Díky uvol­ně­ní mo­dál­ních har­mo­nic­kých v Sim­S­ca­le mohou nyní in­že­ný­ři pro­vá­dět ana­lý­zu vib­ra­cí na kom­plex­ních CAD mo­de­lech po­mo­cí je­di­né­ho typu ana­lý­zy, který au­to­ma­tic­ky vy­pi­su­je úplná spek­tra ode­zvy.

Sim­S­ca­le zve in­že­ný­ry k účas­ti na živé ukáz­ce ana­lý­zy vib­ra­cí mě­ni­če pro elek­tric­ká vo­zi­dla (EV). Model bude po­u­žit k pre­zen­ta­ci nově uvol­ně­né­ho pra­cov­ní­ho po­stu­pu za­lo­že­né­ho na mo­da­li­tách a ukáže, jak lze efek­tiv­ně repli­ko­vat celý zku­šeb­ní režim na vib­rač­ním stole sou­čas­ným spuš­tě­ním ví­ce­o­sých testů s pa­ra­lel­ním vý­po­čtem v clou­du. Tyto typy testů jsou v pro­ce­su vý­vo­je vý­rob­ku kri­tic­ky dů­le­ži­té pro spl­ně­ní bez­peč­nost­ních po­ža­dav­ků a me­zi­ná­rod­ních norem. Po­u­ži­tí si­mu­la­ce k repli­ka­ci fy­zic­kých testů může in­že­ný­rům ušet­řit znač­né množ­ství času a ná­kla­dů.

O Sim­S­ca­le

Sim­S­ca­le je první SaaS apli­ka­ce pro si­mu­la­ci na světě. Díky oka­mži­té­mu pří­stu­pu k CFD, FEA, te­pel­nýmelek­tro­mag­ne­tic­kým ana­lý­zám pro více než 500 tisíc uži­va­te­lů pře­su­nul Sim­S­ca­le tech­no­lo­gii fy­zi­kál­ních si­mu­la­cí s vy­so­kou věr­nos­tí ze slo­ži­té a ná­kla­do­vě ne­ú­nos­né desk­to­po­vé apli­ka­ce do uži­va­tel­sky pří­vě­ti­vé clou­do­vé apli­ka­ce pří­stup­né pro­střed­nic­tvím ce­no­vé­ho mo­de­lu za­lo­že­né­ho na před­plat­ném.

Další in­for­ma­ce na­lez­ne­te na www.simscale.com.


Mohlo by vás zajímat: