Google překladač: English Deutsch

Prozkoumejte to nejlepší ze SOLIDWORKS 2024

Autor článku: Karel Heinige   

Tags: 3D CAD | 3DEXPERIENCE | CAD | SolidWorks | SOLIDWORKS 2024 | Vylepšení

2 Assemblies - Rules Based Defeature-2401Dassault Systèmes – So­lid­works Cor­p. na­bí­zí na strán­ce So­lid­works 2024 ukáz­ky vy­lep­še­ní, vy­zkou­še­ní ná­stro­jů pro na­vr­ho­vá­ní nové ge­ne­ra­ce a pro­zkou­má­ní mož­nos­ti vý­vo­je pro­duk­tů nad rámec na­vr­ho­vá­ní, včet­ně nej­no­věj­ších mož­nos­tí v ob­las­ti si­mu­la­ce, sprá­vy dat a vý­ro­by. Po­dí­vej­te se na deset nej­za­jí­ma­věj­ších vy­lep­še­ní v So­lid­works 2024 ve všech ob­las­tech, od klí­čo­vých CAD funk­cí přes si­mu­la­ce až po sprá­vu dat, 2D kres­le­ní a tvor­bu do­ku­men­ta­ce.

So­lid­works 2024 ob­sa­hu­je nejen vy­lep­še­ní sa­mot­né­ho CAD, jako jsou mo­de­lo­va­cí tech­ni­ky a zvý­še­ní vý­ko­nu, ale také zdo­ko­na­le­ní v si­mu­la­cích, 2D kres­le­ní a sprá­vě dat in­spi­ro­va­ná uži­va­te­li.

Pro­zkou­mej­te to nej­lep­ší z nej­lep­ší­ho v pře­hle­dech, kde na­jde­te popis hlav­ních vy­lep­še­ní v So­lid­works 2024:

  • Nej­lep­ší vy­lep­še­ní ve 3D CAD v So­lid­works 2024
  • Nej­lep­ší vy­lep­še­ní ve 3D­Ex­pe­ri­en­ce So­lid­works
  • Nej­lep­ší vy­lep­še­ní v roli Colla­bo­ra­ti­ve De­signer for So­lid­works
  • Nej­lep­ší vy­lep­še­ní v So­lid­works 2024 PDM
  • Nej­lep­ší vy­lep­še­ní v So­lid­works 2024 Si­mu­lati­on
  • Nej­lep­ší vy­lep­še­ní v CAD soft­wa­ru Draft­Si­ght 2024
  • Nej­lep­ší vy­lep­še­ní v soft­wa­ru 3D­Ex­pe­ri­en­ce Draft­Si­ght
  • 10 hlav­ních dů­vo­dů, proč in­ves­to­vat do 3D­Ex­pe­ri­en­ce Works

PROZKOUMEJTE TA NEJLEPŠÍ VYLEPŠENÍ

So­lid­works 2024 ob­sa­hu­je stov­ky no­vých funk­cí, které po­mo­hou kon­struk­té­rům zvý­šit pro­duk­ti­vi­tu, sou­stře­dit se na návrh a roz­ší­řit ob­zo­ry. Mnoho z těch­to vy­lep­še­ní se za­mě­řu­je na zjed­no­du­še­ní kon­strukč­ní práce, ale nové vý­ho­dy při­chá­ze­jí také v po­do­bě vy­lep­še­ní sprá­vy dat, mo­de­lo­vá­ní díl­čích částí, si­mu­la­ce a dal­ších.


Mohlo by vás zajímat: