Google překladač: English Deutsch

Na HANNOVER MESSE 2024 se vstupenkou zdarma

Autor článku: PRO­ve­letrhy plus   

Tags: Elektrotechnika | Hannover Messe | PRO­ve­letrhy plus | Strojírenství | Veletrh

HM 2024-2413Vá­že­ní čte­ná­ři, do­vol­te, abychom vás po­zva­li k ná­vštěvě me­zi­ná­rod­ní­ho ve­letr­hu HAN­NO­VER MESSE, na kte­rém před­sta­ví v ter­mí­nu od 22. do 26. dubna 2024 přes 4000 firem no­vin­ky a ino­va­ce z ob­las­ti stro­jí­ren­ství, elek­tro­tech­ni­ky, di­gi­tál­ní­ho prů­mys­lu a ener­ge­ti­ky. Česká re­pub­li­ka je za­stou­pe­na 23 vy­sta­vo­va­te­li, je­jich výčet včet­ně in­for­ma­ce o umís­tě­ní na­lez­ne­te níže.

Na pře­hled­ný ka­ta­log všech vy­sta­vo­va­te­lů a je­jich pro­duk­tů se již nyní mů­že­te po­dí­vat na do­mov­ské strán­ce ve­letr­hu v sekci Exhi­bi­tors & Pro­ducts.

Sa­mo­zřej­mě žádný ka­ta­log ne­na­hra­dí ukáz­ku „na živo“, do­vol­te bychom vám na­bíd­li vstu­pen­ku na ve­letrh zdar­ma. Tento odkaz na eVstu­pen­ku vás pře­ne­se na webo­vé strán­ky pro re­gis­tra­ci/ak­ti­va­ci eTicke­tu. Po re­gis­tra­ci ob­dr­ží každý host e­‑mai­lem per­so­na­li­zo­va­nou vstu­pen­ku. Vstu­pen­ka je plat­ná pro přímý vstup na vý­sta­vu v Han­no­ve­ru.

Se­znam výzev pro prů­my­sl je dlou­hý: ge­o­po­li­tic­ké na­pě­tí, kli­ma­tic­ké změny, stag­nu­jí­cí růst, vy­so­ké ceny ener­gií, ne­do­sta­tek kva­li­fi­ko­va­né pra­cov­ní a mnohé další. K tomu se při­dá­vá ještě umělá in­te­li­gen­ce, která svět práce v prů­mys­lu zá­sad­ně mění. V Han­no­ve­ru budou před­sta­ve­ny tech­no­lo­gie a ře­še­ní, které umožňují prů­mys­lu vy­rá­bět kon­ku­ren­ce­schop­ně a udr­ži­tel­ně. Ve­letrh je za­mě­řen na in­te­li­gent­ní a CO2 ne­ut­rál­ní vý­ro­bu, umě­lou in­te­li­gen­ci, vodík a me­zi­od­vět­vo­vá ener­ge­tic­ká ře­še­ní. Si­tu­a­ce je slo­ži­těj­ší než kdy­ko­li před­tím, jak ge­ne­rál­ní ře­di­tel spo­leč­nos­ti De­ut­sche Messe Dr. Jo­chen Köckler uvádí, „ře­še­ní spo­čí­vá v sou­hře au­to­ma­ti­za­ce, di­gi­ta­li­za­ce a elek­tri­fi­ka­ce, v ši­ro­ké me­zi­o­bo­ro­vé a pře­shra­nič­ní spo­lu­prá­ci a v jas­ném po­li­tic­kém kurzu.“

Mezi vy­sta­vu­jí­cí­mi spo­leč­nost­mi jsou glo­bál­ní tech­no­lo­gič­tí gi­gan­ti, jako Ac­cen­tu­re, AWS, Bosch, DELL Tech­no­lo­gies, Go­o­gle, Micro­soft, SAP, Ser­vi­ce­Now, Schne­i­der Elect­ric nebo Si­e­mens, a také střed­ně velké pod­ni­ky jako Bec­kho­ff, GP Joule, ebm-papst, Erics­son, Festo, Turck, Har­ting, ifm, igus, LAPP, Pep­perl+Fuchs, Pho­enix Con­tact, Rit­tal, Schunk, SEW-Eu­ro­dri­ve, Wago, WIBU nebo Ziehl-Abegg, re­no­mo­va­né vý­zkum­né ústa­vy jako Fraunho­fer nebo KIT a více než 300 prů­mys­lo­vých start-upů.

HAN­NO­VER MESSE je před­ní svě­to­vý prů­mys­lo­vý ve­letrh. Jeho hlav­ní téma „Ener­gi­zing a Susta­i­na­ble In­du­st­ry“ (Na­bu­dit udr­ži­tel­ný prů­my­sl), sdru­žu­je vy­sta­vu­jí­cí firmy z ob­las­ti stro­jí­ren­ství, elek­tro­tech­ni­ky, di­gi­tál­ní­ho prů­mys­lu a ener­ge­ti­ky, které před­sta­vu­jí ře­še­ní pro vý­ro­bu a do­dáv­ky ener­gie bu­douc­nos­ti. Mezi hlav­ní té­ma­ta patří Prů­my­sl 4.0/Ma­nu­factu­ring‑X, ener­gie pro prů­my­sl, di­gi­ta­li­za­ce/umělá in­te­li­gen­ce a stro­jo­vé učení, CO2 ne­ut­rál­ní vý­ro­ba, vodík a pa­li­vo­vé člán­ky. Pro­gram doplňují kon­fe­ren­ce a fóra. Ve­letrh se koná na vý­sta­viš­ti v Han­no­ve­ru od 22. do 26. dubna 2024. Part­ner­skou zemí je Nor­sko.

V pří­pa­dě do­ta­zů k ve­letr­hu či re­gis­tra­ci při­lo­že­né­ho kódu kon­tak­tuj­te vý­hrad­ní za­stou­pe­ní po­řa­da­te­le ve­letr­hu HAN­NO­VER MESSE v ČR, spo­leč­nost PRO­ve­letrhy plus, info@proveletrhy.cz.

 

 

HANNOVER MESSE 2024

   
 

Firmy z ČR

   
   

hala

číslo stánku

 

ACTUM Digital

14

 J58

 

Applifting

14

 J59

 

BAEST Machines & Structures

13

 F68

 

Bühler CZ s.r.o.

4

 B56

 

COMTES FHT a. s.

4

 B04

 

CYLINDERS HOLDING a.s.

13

 F76

 

DEVINN s.r.o.

13

 F74

 

EGE, spol s r.o.

12

 F07

 

EngTech, s.r.o.

4

 B69,Themepark

 

Fravebot s.r.o.

5

 B28, (14)

 

GEM Systém a.s.

15

 G43

 

GREYCORTEX

16

  A12, (02)

 

Hronovsky s.r.o.

4

 C63

 

Invanta, s.r.o.

9

 A20

 

J.A.Clean spol.s.r.o.

4

 B64

 

KALINA industries s.r.o.

4

 C75

 

Moravskoslezský Vodíkový klastr

13

 F78

 

MS ProTech s.r.o.

4

 D34/2

 

PROGRESTECH - nástroje s.r.o.

4

 F65

 

Rotor Clip s.r.o.

4

 A48

 

Rubena, s.r.o.

4

 C20

 

SENSIT S.r.o.

11

 B51

 

Tribotec spol. s.r.o

6

 C58/1

 

 


Mohlo by vás zajímat: