Google překladač: English Deutsch

Schunk získal cenu HERMES AWARD 2024

Autor článku: Karel Heinige   

Tags: Hannover Messe | HERMES AWARD | SCHUNK | Umělá inteligence

Schunk Hermes Award-2417Na slav­nost­ním za­há­je­ní ve­letr­hu Han­no­ver Messe 21. dubna 2024 byla ně­mec­ká spo­leč­nost Schunk oce­ně­na cenou Her­mes Award 2024 za ino­va­tiv­ní pro­jekt za­lo­že­ný na umělé in­te­li­gen­ci. Kva­li­fi­ko­va­ná po­ro­ta vy­bra­la pro le­toš­ní oce­ně­ní pro­jekt 2D Gras­ping Kit spo­leč­nos­ti Schunk. Tato apli­kač­ní sada se sklá­dá z ka­me­ry s ob­jek­ti­vem, prů­mys­lo­vé­ho po­čí­ta­če, soft­wa­ru s umě­lou in­te­li­gen­cí a ucho­po­va­če spe­ci­fic­ké­ho pro danou apli­ka­ci.

Ino­va­tiv­ní po­va­ha pro­jek­tu spo­čí­vá v obec­ném mo­de­lo­vá­ní va­ri­ant sou­čás­tí na bázi umělé in­te­li­gen­ce a v pře­vo­du na menší sou­bor tré­no­va­cích dat, což zkra­cu­je dobu učení pro roz­po­zná­vá­ní. In­tu­i­tiv­ní uži­va­tel­ské roz­hra­ní umožňuje i při mě­ní­cích se svě­tel­ných pod­mín­kách, barvě nebo po­za­dí spo­leh­li­vé vy­chys­tá­vá­ní a ma­ni­pu­la­ci s ná­hod­ně uspo­řá­da­ný­mi a ne­po­lo­ho­va­ný­mi díly z pří­vod­ní­ho do­prav­ní­ko­vé­ho pásu, zá­sob­ní­ku nebo pří­prav­né­ho stolu. To umožňuje au­to­ma­ti­zo­vat opa­ko­va­né tří­dě­ní nebo lo­gis­tic­ké úlohy s ma­lý­mi ná­kla­dy.

HERMES AWARD

Již více než 20 let udě­lu­je De­ut­sche Messe na kaž­dém roč­ní­ku ve­letr­hu Han­no­ver Messe oce­ně­ní Her­mes Award. Jedná se o nej­vý­znam­něj­ší me­zi­ná­rod­ní obo­ro­vou cenu, která je udě­lo­vá­na vý­rob­ku nebo ře­še­ní, jež vy­ka­zu­je mi­mo­řád­ně vy­so­kou úroveň tech­no­lo­gic­ké ino­va­ce. Roz­ho­du­jí­cím kri­té­ri­em při roz­ho­do­vá­ní po­ro­ty je vy­spě­lost trhu.


Mohlo by vás zajímat: