Google překladač: English Deutsch

Solid Edge po dvacáté

Tags: FEM

Jubilejní dvacátá verze oblíbeného systému Solid Edge z nabídky společnosti UGS, která se před nedávnem začlenila do struktury Siemens jako její samostatná divize UGS PLM Software, přináší další významné ulehčení konstruktérům a vývojářům.
UGS Solid Edge je velmi efektivní nástroj nejen pro konstrukci jednotlivých strojů, ale i pro práci na rozsáhlých projektech výrobních zařízení. Část nových funkcí, které byly přidány do V20, přináší další usnadnění manipulace s rozsáhlými sestavami právě takových projektů.

Přemisťování součástí

Jako první uveďme funkci Přemístit součásti. Uživatel může pomocí této funkce posouvat nebo otáčet sadu komponent sestavy s volbou pro vytvoření kopie. Posunutí je možné definovat zadáním přesných souřadnic nebo výběrem klíčových bodů na geometrii komponent sestavy. Oproti systémovým knihovnám tato funkce představuje rychlejší a jednodušší, ale méně sofistikovanou alternativu pro manipulaci s konstrukčními uzly sestavy bez ohledu na strukturu podsestav. Pro řízení viditelnosti a výběr skupin součástí sestavy slouží nová funkcionalita pojmenovaná Zóny. Zóna je definovaná oblastí kterou vymezuje kvádr zadaný v prostoru. Uživatel má na výběr zda do zóny budou spadat pouze součásti které celé leží v jeho prostoru, nebo i ty, které do jeho prostoru zasahují pouze částečně. Součásti jsou do jednotlivých zón přidávány a odebírány dynamicky na základě jejich aktuální pozice. Uživatel tak získává velmi užitečný způsob rozdělení velkých sestav na menší skupiny ke konfiguracím sestavy, které mají exaktně definovány seznamy komponent bez ohledu na jejich umístění.
Další možností je seskupení komponent přímo ve stromu sestavy, které je velmi užitečné pro zkrácení a lepší přehlednost stromu sestavy. Při práci na velkých sestavách má velký význam i to, v jakém stavu jsou viditelné součásti načteny v paměti. Některé operace jako například měření nebo vytváření asociativních vazeb geometrie vyžadují, aby součást měla v paměti načtenu kompletní geometrickou reprezentaci. V průběhu práce si uživatel postupně aktivuje různé součásti sestavy a zvyšuje tak zatížení systému. Nová funkce pro automatickou deaktivaci součástí zajistí, že pokud se součástí nepracujete po stanovený časový interval, dojde automaticky k jejímu uvolnění z paměti. Za zmínku jistě stojí nová správa paměti, která na 32bitových systémech zajistí lepší stabilitu aplikace při práci na hranici možností operačního systému.

Nalezení úhlu kladky pro délku řemenu pomocí funkce Hledání řešení. Obvod zobrazený pomocí funkce Text vlastnosti je kontrolován proměnnou automaticky vytvořenou příkazem Plocha.
Nalezení úhlu kladky pro délku řemenu pomocí funkce Hledání řešení. Obvod zobrazený pomocí funkce Text vlastnosti je kontrolován proměnnou automaticky vytvořenou příkazem Plocha.

Vazby mezi komponentami

Uživatelé, kteří ve svých projektech musí používat sestavy vytvořené v jiných CAD systémech jistě přivítají nový příkaz Správce vazeb sestavy, který umožňuje automaticky vytvářet vazby mezi vybranými komponentami na základě vzájemné polohy jejich geometrie. Při kontrole kolizí v sestavě systém správně rozezná kolize u závitových spojení. Pokud souhlasí závit na dříku a v díře, pak kolize není hlášena. Stačí ale aby měly závity odlišné stoupání a i přesto že jejich nominální průměr je stejný, systém ohlásí kolizní stav.
V prostředí pro tvorbu výkresové dokumentace pomůže uživatelům pracujícím s velkými sestavami volba pro otevírání výkresu v režimu náhledu. Systém při zapnutí této volby nekontroluje zda je výkres aktuální vzhledem k modelu ze kterého je vytvořen a díky tomu je výkres otevřen velmi rychle. Výhodou je, že uživatel i v tomto režimu může přidávat kóty nebo pracovat s vlastnostmi výkresových pohledů.

Lepší přehlednost stromu prvků u složitých součástí zajistí sdružení prvků do skupin.
Lepší přehlednost stromu prvků u složitých součástí zajistí sdružení prvků do skupin.

Podpora konstrukčních výpočtů

Velké vylepšení přináší UGS Solid Edge V20 v oblasti podpory konstrukčních výpočtů. Příkaz Plocha například pro vybranou oblast vytváří asociativní objekt a proměnné do kterých ukládá veškeré informace jako je obvod, obsah, poloha těžiště nebo momenty setrvačnosti. Ty mohou sloužit jako vstup pro výpočty funkce Hledání řešení, která pomocí iterační metody nalezne hodnotu určité proměnné při které bude splněna zadaná podmínka, například úhel kladky při kterém bude délka řemenu odpovídat zadané hodnotě.
Při vkládání výkresového pohledu má uživatel nově možnost vybrat si z Pohledů modelu, které obsahují PMI informace. Tyto informace jako jsou například kóty pak budou vloženy společně s výkresovým pohledem.

Rozvin sražení na ohnuté hraně.
Rozvin sražení na ohnuté hraně.

Seskupování prvků

Lepší podporu pro práci s rozměrovými řadami součástí přináší podpora pro vkládání asociativní Tabulky rozměrové řady součásti do výkresu. Kóty připojené k výkresovému pohledu je možné s touto tabulkou propojit a tím zajistit že se v nich namísto konkrétní hodnoty zobrazí text názvu proměnné.
Zajímavou novinkou je podpora černobílé barvy. V závislosti na barvě pozadí pracovní plochy se barva entit automaticky mění mezi černou a bílou tak, aby výkres byl stále čitelný.
V prostředí součásti je velmi užitečnou pomůckou možnost seskupovat konstrukční prvky do skupin. Skupiny mohu být vzájemně vnořené a prvky lze mezi nimi přesouvat pomocí tažení myši. Pro opětovné použití konstrukčních uzlů součásti slouží knihovna prvků. Novinkou této funkce je možnost uložit do jedné definice prvky vytvořené na různých referenčních rovinách. Při vkládání do součásti se zobrazuje dialogové okno Parametrů prvků, ve kterém se zobrazují informace o každém prvku i s poznámkami které radí jak prvek správně umístit v kontextu součásti.
U plechových součástí je nyní podporován rozvin vyříznutí, která neprochází celou tloušťkou materiálu jako jsou například zahloubené díry nebo sražení podél ohnuté hrany.
Dvacátá verze systému UGS Solid Edge přináší další významné ulehčení konstruktérům a vývojářům.
Je velmi efektivním nástrojem nejen pro konstrukci jednotlivých strojů, ale i pro práci na rozsáhlých projektech výrobních zařízení.

Pravidla proměnných

Příjemnou novinkou, která se projeví ve všech prostředích, je možnost definovat Pravidla proměnných. V přehledném dialogovém okně uživatel získal možnost definovat pravidla jakých hodnot může proměnná nabývat. Systém pak v další práci nedovolí uživateli zadat jinou hodnotu než jaká odpovídá pravidlům a v případě že se o to uživatel pokusí informuje jej jak bylo pravidlo porušeno.

Mohlo by vás zajímat: