SolidWorks 2021
Helios
Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Inženýrské sítě pod taktovkou GIS ESRI

Tags: ESRI | Sítě

02-esri-04Ve většině společností provozujících inženýrské sítě je využití geografických informačních systémů pro jejich správu již několik let naprostou samozřejmostí. Minuly doby, kdy byl hlavním úkolem sběr dat, jejich digitalizace a tvorba kvalitní datové základny. Nyní se pozornost obrací především na to, jak tato pracně získaná data efektivně využít. Síla GIS totiž nespočívá pouze v tom, že nám kdykoliv, jakkoliv a téměř kdekoliv umožní zobrazit požadovanou mapu, ale především v tom, že nám díky databázovým propojením a prostorovým analýzám umožní řešit mnohem komplexnější úlohy, které správu jednotlivých zařízení a potažmo i celé sítě velmi ulehčí.

Rychle a jednoduše

Využití GIS tedy například dovoluje přizpůsobit plán údržby specifickým požadavkům. Je-li to zapotřebí, lze vybrat jakoukoliv skupinu zařízení (například ventily nebo trafostanice) v určité oblasti, a to i za použití dalších doplňujících podmínek (například omezení na zařízení kontrolovaná před více než půl rokem). Z výběru je následně vytvořena zpráva, která poslouží jako podklad pro pracovníky údržby. Systém ArcGIS společnosti ESRI ale umožňuje daleko víc.

Tento systém se totiž neskládá pouze z desktopových aplikací, ale jeho součástí jsou i serverová a mobilní řešení. Všechny tyto aplikace jsou založeny na stejných základech, softwarových komponentách ArcObjects, což zaručuje jejich maximální kompatibilitu a bezchybnou komunikaci. Není tedy již nutné vytvářet papírové výstupy, ale stačí odeslat požadovaná data do mobilních zařízení vybavených GPS, díky kterým pracovníci v terénu snáze naleznou dotyčná zařízení. Po provedení příslušného servisního zákroku pak mohou vyplnit on-line protokol o kontrole či provedené údržbě a data se v systému automaticky aktualizují.


02-esri-01Propojení SAP a GIS v systému společnosti ČEZ

V případě poruchy přijdou ke slovu funkce pro tzv. trasování sítě. Technik v terénu prostřednictvím své aplikace tak například vyhledá úseky sítě společné pro zákazníky, kteří nahlásili výpadek, a tím výrazně zmenší oblast, kterou je nutné prověřit. Výstupy síťových analýz se mohou dále využít i při plánování – lze tak například simulovat havárie, připravovat plánované odstávky nutné pro údržbu či provádět zkušební „virtuální" zapojení nového segmentu sítě a sledovat, jaký bude mít vliv na stávající rozvody.

Názorně a spolehlivě

Geografické informační systémy distribučním společnostem pomáhají i na poli budování dobrých vztahů s jejich zákazníky. Pomocí intuitivního uživatelského rozhraní webových mapových aplikací je totiž možné zákazníkům poskytnout informace o probíhajících a plánovaných projektech údržby, například o jejich rozsahu, časovém plánu či aktuálním stavu. Nástroje GIS zde umožňují jednoduše vyhledat zájmovou lokalitu, zobrazit rozsah projektu či pomocí výsledků prostorových úloh identifikovat dotčená přípojná místa, parcely a ulice.

Do systému je možné nahrávat data v desítkách formátů – například v různých typech souborů CAD používaných zejména projektanty a geodety. Při tomto převodu je možné atributové informace přeskupit a sloučit tak atributy prvků různých typů do jedné tabulky, či je naopak libovolně rozdělit.

02-esri-02Elektřina

Energetické společnosti plně využívají schopnosti GIS pracovat s hierarchickými daty sítí. Společnost Pražská energetika, a. s., (PRE) tak udržuje mapy sítí všech napěťových úrovní, osy tras jejich svazků včetně kót. Pro sítě nízkého a vysokého napětí jsou k dispozici zjednodušená schematická vyjádření a sítě nízkého napětí jsou barevně rozlišeny dle napájecích okruhů v normálovém i aktuálním zapojení. Zapojení sítí v digitální formě umožňuje práci s napájecími okruhy, především na úrovni rozvodů nízkého napětí.

Propojení dat sítí s geografickými daty a dalšími systémy (například zákaznickým systémem) umožňuje operátorům dispečinku snadno vytvořit seznam zákazníků postižených případným výpadkem. Digitální data elektrických sítí jsou také podkladem pro projekty, exporty dat pro ostatní správce sítí a pro proces vyjádření k existenci sítí.

Ve společnosti ČEZ Distribuce, a. s., (ČEZ) je GIS vnímán především jako datová základna pro další systémy ze skupiny Technického informačního systému. Jako příklad systémů, které jeho služeb využívají, je možné uvést Workforce Management System, dispečerský řídicí systém, různé moduly SAP, software pro výpočet chodu sítí a další.

Kromě vlastních úloh typických pro GIS nasazený v celopodnikových řešeních, jako je evidence infrastruktury a její geografické umístění, je GIS stále častěji využíván pro analýzy dopadů živelných pohrom na energetickou soustavu, které významným způsobem usnadňují jejich zvládání a predikci následků. Samozřejmě je nutné zmínit se i o možnostech sdílení dat z různých zdrojů využitím webových služeb, zvláště dle standardů OGC.

Díky tomu, že GIS umožňuje jednotnou evidenci technické infrastruktury, je možné s jeho využitím optimalizovat činnosti spojené s údržbou a rozvojem energetické soustavy na reálných a aktuálních podkladech.

Plyn

V koncernu Pražská plynárenská, a. s., (PP, a. s.) využívají GIS ESRI pro správu prostorových dat již od roku 2007. Rozsáhlá geodatabáze je uložena v relačním databázovém systému, veškerou další práci s daty provádí systém ArcGIS. Na jeho základě jsou provozovány intranetové i internetové nástroje a služby, potřebné pro zpracovávání prostorových dat, a je také využíván jako desktop aplikace na stolních počítačích. GIS je propojen s dalšími systémy ve firmě, například se Zákaznickým informačním systémem, výpočetním systémem pro spotřeby plynu či systémem protikorozní ochrany. Tato centralizace uživatelům spoří čas a prostředky.

Systém rovněž podporuje specializované úlohy, mezi něž patří trasování potrubí podle různých kritérií. Operátor může vyhledávat regulační stanice, zobrazit celkový průběh trasy, seznam prvků na jejím úseku nebo kontrolovat konektivitu na jiné objekty sítě. Díky užití podkladových map z externích zdrojů odpadá firmě starost o správu a aktualizaci těchto dat. Pracovníci v terénu používají přenosná zařízení s GPS, která usnadňují plánování a kontrolu jejich činnosti.

Systém umožňuje provádět pokročilé kontroly čistoty a správnosti dat a tím udržovat jejich integritu na úrovni potřebné pro specifické funkce GIS.

02-esri-03Síťová data PVK, a. s., zobrazená v aplikaci ArcEditor

Voda

Využití dat GIS v rámci organizace Pražské vodovody a kanalizace, a. s., (PVK) je zaměřeno zejména na správu vodovodní a kanalizační sítě a na vytváření dlouhodobých statistik. Tvoří podklad pro kamerové průzkumy a čištění stokové sítě, plánování oprav, zákresy havárií, analýzy odběrů kvality vody a řešení protipovodňové ochrany.

Ve společnosti je všem uživatelům intranetové sítě přístupný lehký webový klient, sloužící pro vizualizaci a editaci dat prostřednictvím webového prohlížeče. Zde je možné zobrazit i dokumentaci jednotlivých zařízení či nahlédnout do katastru nemovitostí. Také v PVK jsou integrovány mapové a datové služby externích organizací (CENIA, magistrát hl. m. Prahy, ostatní správci sítí...). Naproti tomu společnost poskytuje i vlastní datové služby. To vše v souladu s OGC standardy, což umožňuje využít data z GIS PVK dalšími návaznými aplikacemi, které slouží například k modelování procesů na vodovodní a kanalizační síti a k hydrodynamickým a hydraulickým analýzám.

O společnosti ARCDATA PRAHA

ARCDATA PRAHA, s. r. o., vznikla v prosinci 1990 a v současné době má cca 40 zaměstnanců. Cílem založení společnosti bylo přinést na český trh nejlepší technologie z oblasti geografických informačních systémů (GIS) a poskytovat české uživatelské obci všechny související produkty a služby na profesionální úrovni. Stabilní pracovní kolektiv je tvořen odborníky na geografické informační systémy, databázové a operační systémy, počítačovou architekturu, programování, heterogenní počítačové sítě a dálkový průzkum Země.

ARCDATA PRAHA je dnes firmou plně specializovanou na technologie a služby v oblasti geografických informačních systémů. Poskytuje kompletní nabídku softwaru a služeb včetně dat dálkového průzkumu Země. Je autorizovaným distributorem firem ESRI, Inc., největšího světového výrobce GIS, dále systémů firmy ITT VIS (software ENVI), Telvent Miner & Miner a kompresních programů firmy Lizardtech, Inc., v České republice.


Mohlo by vás zajímat: