Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Byl vydán Coreform Cubit v2023.11 pro CAD

Pondělí, 04 Prosinec 2023 12:34

Tags: CAD | CAE | Coreform | Cubit | Neutronová fyzika | Simulace | Sítě | v2023.11

Coreform Cubit-2349Co­re­form, vý­vo­jář nové ge­ne­ra­ce CAE, ozna­mu­je his­to­ric­ké vy­dá­ní soft­wa­ru Co­re­form Cubit, který umo­ž­ňuje neu­tro­no­vou fy­zi­ku v CAD. V po­sled­ní době se zvý­ši­ly in­ves­ti­ce do spo­leč­nos­tí za­bý­va­jí­cích se ja­der­nou fúzí i ště­pe­ním jader a tato od­vět­ví vy­ža­du­jí efek­tiv­něj­ší a ro­bust­něj­ší pra­cov­ní po­stu­py pro vývoj a tes­to­vá­ní ná­vrhů re­ak­to­rů.

Do­po­sud bylo před­ní­mi vý­zkum­ný­mi pra­cov­ní­ky upřed­nost­ňo­va­ným pra­cov­ním po­stu­pem spouš­tě­ní neu­tro­nic­kých vý­po­čtů přímo na CAD ge­o­me­t­rii nebo na si­mu­lač­ní síti na­mís­to re­kon­struk­ce ná­vr­hu v ná­roč­ném pro­ce­su vy­tvá­ře­ní kon­strukč­ní ge­o­me­t­rie tě­le­sa (CSG), což byla tra­dič­ně po­ža­do­va­ná geo­me­t­rie pro neu­tro­ni­ku v před­ních kódech, jako je MCNP nebo OpenMC.

Co­re­form ozna­mu­je vy­dá­ní soft­wa­ru Co­re­form Cubit 2023.11, který po­sky­tu­je po­kro­či­lé sí­ťo­vá­ní pro ná­roč­né pra­cov­ní po­stu­py a který má pra­cov­ní po­stu­py, jež po­pr­vé v li­bo­vol­ném ko­merč­ním soft­wa­ro­vém ba­lí­ku umo­ž­ňují ne­utro­ni­ku v CAD, za­lo­že­né na pra­cov­ním po­stu­pu DAGMC vy­vi­nu­tém týmem Dr. Paula Wil­so­na na Wis­con­sin­ské uni­ver­zi­tě jako dlou­ho­do­bý do­pl­něk Cu­bi­tu. Nově in­te­gro­va­ná funk­ce umo­ž­ňuje bez­pro­blé­mo­vý pra­cov­ní po­stup pří­pra­vy CAD geo­me­t­rie pro řadu ne­utro­nic­kých kódů, včet­ně MCNP a OpenMC.

Mezi vy­lep­še­ní patří ex­por­tér do kódu pro pře­nos zá­ře­ní DAGMC, vy­lep­še­ní ex­por­tu do ABA­QU­Su pro pod­po­ru kódu pro pře­nos zá­ře­ní MCNP a také im­por­tér MCNP, který re­kon­stru­u­je mo­de­ly MCNP v Co­re­form Cu­bi­tu. Bylo při­dá­no nové na­sta­ve­ní hru­bé­ho tri­me­she­ru, které pod­po­ru­je tvor­bu sítí pro kódy pře­no­su zá­ře­ní po­u­ží­va­né v ja­der­né ener­ge­ti­ce.

Co­re­form zve­řej­nil in­struk­táž­ní webi­nář o nové funk­ci si­mu­la­ce ne­utro­ni­ky. Odkaz na tento webi­nář, kom­plet­ní po­z­nám­ky k verzi a sou­bor ke sta­že­ní apli­ka­ce Co­re­form Cubit 2023.11 jsou k dis­po­zi­ci na www.coreform.com.


Mohlo by vás zajímat: