Google překladač: English Deutsch

Zuken ozna­mu­je spuš­tě­ní eCAD­STAR

Autor článku: Zuken   

Tags: eCAD­STAR | EDA | PCB | Plošné spoje | Spuštění | Zuken

eCADSTAR-Schematic-Editor-Online-Libraries-1934Nová internetová plat­for­ma eCAD­STAR pro ná­vrhy de­sek ploš­ných spo­jů na­bí­zí in­ter­ne­to­vé pro­po­je­ní me­zi trhem elek­tro­nic­ké­ho na­vr­ho­vá­ní a soft­wa­rem EDA. Kom­bi­na­ci mo­der­ní tech­no­lo­gie od fir­my Zu­ken pro 2D/3D elek­tro­nic­ké na­vr­ho­vá­ní a pre­dik­tiv­ním ná­stro­jům po­sky­tu­je eCAD­STAR kom­plex­ní pro­stře­dí, v němž jsou spo­je­ni in­že­ný­ři s on-li­ne služ­ba­mi, ce­lo­svě­to­vý­mi re­vi­ze­mi ná­vr­hu a vý­rob­ní­mi pro­ce­sy. In­ter­ne­to­vý por­tál eCAD­STAR má to­tiž pří­stup k řa­dě slu­žeb vlast­ních i tře­tích stran, mož­nost vy­hle­dá­vat on-line v knihov­nách pro­dej­ců, vy­žá­dat si ce­ny, ob­jed­nat pří­mo od vý­rob­ců a dis­tri­bu­to­rů kom­po­nen­ty, a to pří­mo z pro­stře­dí mo­de­lo­va­cí­ho soft­wa­ru.

Dal­ší mož­nos­tí je on-line pod­po­ra spo­lu­prá­ce na ná­vr­hu, si­mu­la­cích a vý­ro­bě s fir­ma­mi jako Al­lied Elec­tro­nic & Au­to­mati­on, Arrow, Di­gi-Key, Mou­ser Elec­tro­nics, PCB Lib­ra­ries, RS, Sa­ma­cSys ne­bo Ultra Lib­ra­ri­an. eCAD­STAR také ob­sa­hu­je řa­du au­to­ma­ti­zo­va­ných funk­cí pro tvor­bu ná­vr­hu. Na trhu se ob­je­ví v zá­ří to­ho­to ro­ku, na­bíd­ne na­víc do­ty­ko­vou ob­ra­zov­ku, ně­ko­lik ja­der, 64­bi­to­vé pro­ce­so­ry, ce­na se bu­de po­hy­bo­vat ko­lem 2500 do­la­rů.
Plnou verzi této tiskové zprávy najdete na www.ecadstar.com.


Mohlo by vás zajímat: