Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Renesas kupuje Altium

Pondělí, 19 Únor 2024 12:21

Tags: Akvizice | Altium | Elektronika | Navrhování | PCB | Renesas

RenesasAltium 1-2408Re­ne­sas Electro­nics Cor­po­rati­on (Re­ne­sas), zabý­va­jící se roz­vi­nu­tými po­lo­vo­di­čo­vými ře­še­ními, ozná­mi­la 15. úno­ra, že uza­vře­la do­ho­du s Al­ti­um Li­mi­ted (Al­ti­um), svě­to­vým líd­rem v ob­las­ti sys­té­mů pro na­vr­ho­vá­ní elek­tro­ni­ky, podle níž Re­ne­sas získá všech­ny ne­spla­ce­né akcie firmy Al­tium, čímž se Al­ti­um stane dce­ři­nou spo­leč­nos­tí plně vlast­ně­nou fir­mou Re­ne­sas, a to po spl­ně­ní ur­či­tých pod­mí­nek (akvi­zi­ce).

Akvi­zi­ce bude pro­ve­de­na pro­střed­nic­tvím pro­gra­mu uspo­řá­dá­ní (SOA) podle aus­tral­ské­ho zá­ko­na o ob­chod­ních spo­leč­nos­tech, což je způ­sob na­by­tí 100 % akcií v oběhu aus­tral­ské spo­leč­nos­ti kóto­va­né na burze a bude za­hr­no­vat na­by­tí všech akcií Al­tia za ho­to­vost. Spo­leč­nos­ti uza­vře­ly do­ho­du o re­a­li­za­ci pro­gra­mu (SIA), která byla jed­no­my­sl­ně schvá­le­na je­jich před­sta­ven­stvy.

Oče­ká­vá se, že akvi­zi­ce bude do­kon­če­na ve druhé po­lo­vi­ně roku 2024, a to v zá­vis­los­ti na schvá­le­ní ak­ci­o­ná­ři společnosti Al­tium, schvá­le­ní aus­tral­ským sou­dem, jakož i na schvá­le­ní re­gu­lač­ní­mi or­gá­ny a spl­ně­ní dal­ších ob­vyk­lých pod­mí­nek uza­vře­ní.


Mohlo by vás zajímat: