Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Cadence získává Invecas

Pátek, 12 Leden 2024 00:31

Tags: Akvizice | Cadence | Čipy | Invecas | Křemík | Navrhování

Cadence-projecy-icon-2402Ca­den­ce De­sign Sys­tems kupuje In­ve­cas, před­ní­ho po­sky­to­va­te­le ře­še­ní pro ná­vr­ho­vé in­že­nýr­ství, ve­sta­vě­ný soft­ware a sys­té­mo­vou úroveň, se síd­lem v Santa Claře, Ka­li­for­nii. Koupí se Ca­den­ce roz­ší­ří o kva­li­fi­ko­va­ný tým sys­té­mo­vých ná­vr­há­řů, který má zku­še­nos­ti s po­sky­to­vá­ním zá­kaz­nic­kých ře­še­ní v ob­las­ti ná­vr­hu čipů, pro­duk­to­vé­ho in­že­nýr­ství, vy­spě­lé­ho pouz­dře­ní a za­bu­do­va­né­ho soft­wa­ru.

Zrych­lu­jí­cí se tren­dy, jako je di­gi­tál­ní trans­for­ma­ce více ver­ti­kál­ních trhů a více sys­té­mo­vých spo­leč­nos­tí vy­rá­bě­jí­cích kře­mík na za­káz­ku, na­dá­le pod­po­ru­jí sil­nou ak­ti­vi­tu v ob­las­ti de­sig­nu. Kromě toho se zpo­ma­lu­je kla­sic­ký Mo­o­rův zákon a nové tech­no­lo­gie „více než Moore“, jako jsou po­kro­či­lé 2,5D/3D pouz­dře­ní a či­ple­ty, při­pra­vu­jí půdu pro vý­raz­né zvý­še­ní vý­ko­nu a efek­ti­vi­ty vý­ro­by. Tyto stra­te­gic­ké ge­ne­rač­ní tren­dy, pod­po­ře­né po­kro­kem v ob­las­ti umělé in­te­li­gen­ce, za­ha­ju­jí novou éru ná­vr­hu a pod­ně­cu­jí rych­le ros­tou­cí po­tře­bu zá­kaz­ní­ků po kva­li­fi­ko­va­ných kom­plex­ních in­že­nýr­ských zna­los­tech při umo­ž­ňo­vání je­jich úsilí o vývoj kře­mí­ku a sys­té­mů na za­káz­ku.

Akvi­zi­ce při­ná­ší kva­li­fi­ko­va­ný in­že­nýr­ský tým se síd­lem v Haj­da­rá­bá­du, který pod ve­de­ním ge­ne­rál­ní­ho ře­di­te­le In­ve­ca­su Da­sa­rad­ha Gu­de­ho dis­po­nu­je roz­sáh­lý­mi zku­še­nost­mi s po­sky­to­vá­ním kom­plex­ních sys­té­mo­vých ře­še­ní s hlu­bo­ký­mi od­bor­ný­mi zna­lost­mi v ob­las­ti po­kro­či­lých uzlů, smí­še­ných sig­ná­lů, ve­ri­fi­ka­ce, ve­sta­vě­né­ho soft­wa­ru, ba­le­ní a vý­ro­by kře­mí­ku na klíč. In­ve­cas si vy­bu­do­val úzké vzta­hy s klí­čo­vý­mi hráči v ná­vr­ho­vém eko­sys­té­mu i se špič­ko­vý­mi slé­vá­ren­ský­mi a mon­táž­ní­mi a tes­to­va­cí­mi part­ne­ry. Díky roz­sáh­lým zku­še­nos­tem s ná­vrhem čipů a je­jich uve­de­ním do vý­ro­by In­ve­cas ob­slou­žil stov­ky zá­kaz­ní­ků z růz­ných ver­ti­kál, včet­ně mo­bil­ních, sí­ťo­vých, hy­per­s­ca­le­ro­vých a au­to­mo­bi­lo­vých. Kromě špič­ko­vých EDA ře­še­ní od Ca­den­ce bude In­ve­cas také vy­u­ží­vat a roz­ši­řo­vat ši­ro­ké Ca­den­ce IP port­fo­lio, aby umož­nil kom­plex­něj­ší ře­še­ní vlast­ních pro­duk­tů.

Pod­mín­ky trans­ak­ce ne­by­ly zve­řej­ně­ny. Oče­ká­vá se, že akvi­zi­ce ne­bu­de mít pro cel­ko­vé pří­jmy a zisk Ca­den­ce v tomto roce žádný vý­znam.


Mohlo by vás zajímat: