Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Siemens kupuje průmyslové pohony ebm-papst

Pátek, 05 Duben 2024 00:49

Tags: Akvizice | Automatizace | Di­vi­ze | ebm-papst | IDT | Prů­mys­lo­vé po­ho­ny | Sie­mens | Xcelerator

ebm-papst-sidlo-2414Sie­mens AG po­de­psal do­ho­du o pře­vze­tí di­vi­ze tech­no­lo­gie prů­mys­lo­vých po­ho­nů (IDT) spo­leč­nos­ti ebm-papst. Pod­nik, který za­měst­ná­vá při­bliž­ně 650 lidí, za­hr­nu­je in­te­li­gent­ní in­te­gro­va­né me­cha­t­ro­nic­ké sys­témy v ob­las­ti ochran­né­ho velmi níz­ké­ho na­pě­tí a ino­va­tiv­ní sys­témy ří­ze­ní po­hy­bu. Tyto sys­témy se po­u­ží­va­jí v do­prav­ních sys­té­mech bez ři­di­če s vol­ným roz­sa­hem.

Plá­no­va­ná akvi­zi­ce do­pl­ní port­fo­lio Sie­mens Xce­le­ra­tor a po­sí­lí po­zi­ci fir­my Sie­mens jako před­ní­ho do­da­va­te­le ře­še­ní pro fle­xi­bil­ní au­to­ma­ti­za­ci vý­ro­by.

ebm-pabst-montaz-2414

Montážní práce v závodě ebm-pabst v Lauf an der Pegnitz, Německo  © Christof Wolf

 


Mohlo by vás zajímat: