Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Využití digitálního dvojčete v moderním vývoji a výrobě

Autor článku: Redakce   
Pondělí, 18 Březen 2024 10:57

Tags: Axiom Tech | Digitální dvojčata | Navrhování | Semináře | Siemens | Výroba

AxiomTech-seminar-2412Axiom Tech zve zá­jem­ce na svůj se­mi­nář 21. břez­na od 9: 30 – 14: 00 v ho­te­lu Fab­ri­ka, Hum­po­lec, na kte­rém mohou ob­je­vit mož­nos­ti mul­ti­dis­ci­pli­nár­ní spo­lu­prá­ce při ná­vr­hu a op­ti­ma­li­za­ci vý­rob­ních pro­ce­sů. S účast­ní­ky bude sdí­let po­stu­py, jak efek­tiv­ně­ji na­vr­ho­vat a při­pra­vo­vat pra­co­viš­tě a stro­je, což po­ve­de k rych­lej­ší, spo­leh­li­věj­ší a eko­no­mic­ky vý­hod­něj­ší vý­ro­bě.

  • Jak di­gi­tál­ní dvoj­če ze­fek­tivňuje pro­ce­sy ná­vr­hu a pří­pra­vy pra­co­višť a stro­jů.
  • Jak na­sta­vit vý­ro­bu na ma­xi­mál­ní efek­ti­vi­tu od sa­mé­ho za­čát­ku.

Axiom Tech-kalendar

  AXIOM-vyber mista-registrace-2412

Probíraná témata

Zkrácení doby náběhu nové výroby:

  • Před­sta­ve­ní ná­stro­jů, které umož­ní urych­lit na­sa­ze­ní no­vých vý­rob­ních pro­ce­sů.

Průběžné změny a úpravy:

  • Jak efek­tiv­ně zpra­co­vat změny a úpra­vy v prů­bě­hu vý­ro­by.

Procesy štíhlé výroby:

  • Jak lze im­ple­men­to­vat pro­ce­sy štíh­lé vý­ro­by při ná­vr­zích no­vých a op­ti­ma­li­za­ci stá­va­jí­cích pra­co­višť.

Virtuální zprovoznění (virtual commissioning):

  • Mož­nost ově­řo­vá­ní re­ál­ných ří­dí­cích sys­té­mů na di­gi­tál­ním dvoj­če­ti.

Se­mi­nář je určen pro vý­rob­ní firmy, do­da­va­te­le vý­rob­ních a tech­no­lo­gic­kých celků (linek, jed­no­úče­lo­vých stro­jů atd.) a do­da­va­te­le pro­jek­tů sys­té­mů ří­ze­ní.
Se­mi­nář je bez­plat­ný pro všech­ny re­gis­tro­va­né účast­ní­ky.

 


Mohlo by vás zajímat: