Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Align Technology získává Cubicure

Středa, 10 Leden 2024 16:14

Tags: 3D tisk | Akvizice | Align Technology | Cubicure | Horká litografie | Ortodoncie | Stomatologie

Hot litography-2402Align Tech­no­lo­gy, svě­to­vá spo­leč­nost v ob­las­ti zdra­vot­nic­kých pro­střed­ků, která na­vr­hu­je, vy­rá­bí a pro­dá­vá sys­tém prů­hled­ných rov­ná­tek In­vi­sa­lign, in­tra­o­rál­ní ske­ne­ry iTero a CAD/CAM soft­ware exo­cad pro di­gi­tál­ní or­to­don­cii a zá­chov­nou sto­ma­to­lo­gii, ozná­mi­la 8. ledna, že do­kon­či­la akvi­zi­ci sou­kro­mé ra­kous­ké spo­leč­nos­ti Cu­bicu­re, prů­kop­ní­ka v ob­las­ti ře­še­ní pří­mé­ho 3D tisku pro po­ly­mer­ní adi­tiv­ní vý­ro­bu, která vy­ví­jí, vy­rá­bí a dis­tri­bu­u­je ino­va­tiv­ní ma­te­ri­á­ly, za­ří­ze­ní a pro­ce­sy pro nová ře­še­ní 3D tisku.

Akvi­zi­ce Cu­bicu­re pod­po­ří a roz­ší­ří stra­te­gic­ký plán ino­va­cí Align Tech­no­lo­gy a po­sí­lí di­gi­tál­ní plat­for­mu Align. Cu­bicu­re také roz­ší­ří a roz­ší­ří mož­nos­ti v ob­las­ti tisku, ma­te­ri­á­lů a vý­ro­by pro port­fo­lio 3D tiš­tě­ných pro­duk­tů Align Tech­no­lo­gy, které nyní za­hr­nu­je sys­tém In­vi­sa­lign Pa­la­tal Ex­pan­der, první or­to­don­tic­ké za­ří­ze­ní od Align vy­tiš­tě­né přímo 3D tis­kem a bez­peč­nou, po­ho­dl­nou a kli­nic­ky účin­nou al­ter­na­ti­vu tra­dič­ních pa­la­tál­ních ex­pan­dé­rů. Pa­ten­to­va­ná tech­no­lo­gie horké li­to­gra­fie od Cu­bicu­re vy­u­ží­vá spe­ci­ál­ní me­cha­nis­mus za­hří­vá­ní a na­ná­še­ní po­vla­ků, který umo­ž­ňuje zpra­co­vá­vat vy­so­ce viskózní prys­ky­ři­ce a vy­tvá­řet tak ob­zvláš­tě pevné a tep­lot­ně odol­né po­ly­me­ry. Tento vy­so­ce přes­ný pro­ces 3D tisku usnadňuje bez­pre­ce­dent­ní adi­tiv­ní vý­ro­bu pruž­ných sou­čás­tí s úžas­nou kva­li­tou ma­te­ri­á­lu, která je první svého druhu.

Akvi­zi­ce byla uza­vře­na 2. ledna 2024 za při­bliž­ně 79 mi­li­o­nů eur s vý­hra­dou ko­neč­ných úprav při uza­vře­ní a úprav o stá­va­jí­cí vlast­nic­tví akcií Cu­bicu­re spo­leč­nos­tí Align Tech­no­lo­gy.


Mohlo by vás zajímat: