Google překladač: English Deutsch

Soft­ware GOM s funk­ce­mi pro kon­t­ro­lu a ana­lý­zu po­hy­bu

Autor článku: GOM   

Tags: Ana­lý­zy po­hy­bu | Automatizace | FEM | GOM | Kon­t­ro­la | Měření | MKP | Soft­ware

gom software 2019-1934GOM soft­ware umož­ňu­je zís­ká­vat pro­fe­si­o­nál­ní vý­sled­ky mě­ře­ní při op­ti­ma­li­za­ci vý­rob­ních pro­ce­sů. No­vá ver­ze – GOM Soft­ware 2019 – vznik­la ve spo­lu­prá­ci se zá­kaz­ní­ky a na­bí­zí řa­du no­vých funk­cí. Jed­nou z nich je zjed­no­du­še­né au­to­ma­ti­zo­va­né mě­ře­ní po­mo­cí funk­ce Smart Pro­fi. Po­kud jsou na­pří­klad pro­ve­de­ny změ­ny v CAD da­tech, po­zi­ce mě­ře­ní se au­to­ma­tic­ky ak­tu­a­li­zu­jí. Dal­ší za­jí­ma­vos­tí je funk­ce Vir­tu­al Clam­ping, údaj­ně prv­ní na svě­tě, kte­rá na­bí­zí vir­tu­ál­ní si­mu­la­ci upí­ná­ní dí­lů. No­vý soft­wa­ro­vý mo­dul GOM do­vo­lu­je na­mís­to upí­ná­ní sou­čás­tí ve slo­ži­tých pří­prav­cích vy­po­čí­tat je­jich up­nu­tý stav po­mo­cí dat re­ál­né sou­čás­ti ve vol­ném stavu.

Mě­ře­ná da­ta zís­ka­ná po­mo­cí vý­po­čtů za­lo­že­ných na MKP jsou při fy­zic­kém up­nu­tí přes­ně srov­na­tel­ná s vý­sled­ky sou­čás­ti. A ko­neč­ně by­la vy­lep­še­na ana­lý­za vad po­vr­chu v soft­wa­ro­vých ba­líč­cích ATOS Pro­fes­si­o­nal, GOM In­s­pect a GOM In­s­pect Pro­fes­si­o­nal.
Více informací včetně odkazu ke stažení 30denní zkušební verze najdete zde.


Mohlo by vás zajímat: