Google překladač: English Deutsch

MakerBot má nový materiál ASA pro venkovní použití

Autor článku: MakerBot   

Tags: ASA | MakerBot | Materiál | Venkovní použití.3D tisk

ASA-2-detail-1939Nový ma­te­ri­ál spo­leč­nos­ti Ma­ker­Bot, kte­rá pat­ří fir­mě Stra­ta­sys, na­bí­zí pro svou 3D tis­kár­nu Me­thod no­vý ma­te­ri­ál, ASA (akry­lo­ni­t­ril sty­rén akry­lát). Ten se tak při­po­jí k exis­tu­jí­cí řadě Pre­ci­si­on Ma­te­ri­als for Me­thod, kam pat­ří ještě Ma­ker­Bot Tough, PLA, PVA a ABS. Vlák­no ASA je ur­če­no do ven­kov­ních a ná­roč­ných pro­stře­dí a kom­pa­ti­bil­ní s 3D tis­kár­nou Me­thod X, jejíž cir­ku­lač­ně vy­hří­va­ná ko­mo­ra do­sa­hu­je tep­lot až 100 °C. ASA má po­dob­né me­cha­nic­ké vlast­nos­ti jako ABS, ale na­bí­zí lepší odol­nost vůči ul­tra­fia­lo­vé­mu zá­ře­ní, dlou­ho­do­bou te­pel­nou odol­nost a odol­nost vů­či che­mi­ká­li­ím.

Ven­ku na špat­ném po­ča­sí ne­ztrá­cí ma­te­ri­ál bar­vu ne­bo lesk. Hodí se pro­to tře­ba pro ven­kov­ní elek­tric­ké skří­ně, za­hrad­ní vy­ba­ve­ní či zpět­ná zr­cát­ka aut. V kom­bi­na­ci s pod­půr­ným ma­te­ri­á­lem SR-30 lze tisk­nout ne­o­me­ze­ný po­čet ge­o­me­t­rií a sou­čás­tí, údaj­ně s přes­nos­tí ± 0,2 mm.
Další informace najdete na www.makerbot.com.


Mohlo by vás zajímat: