Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Technologické novinky v MCAE

Čtvrtek, 16 Červenec 2020 08:08

Tags: 3D skenery | ATOS Q | ATOS ScanCox | Carbon Fiber | GOM | MakerBot | MCAE | ScanCobot

ATOS Q 03-2029Na­vzdo­ry ko­ro­na­vi­ro­vé krizi před­sta­vi­li dva ob­chod­ní part­ne­ři spo­leč­nos­ti MCAE Sys­tems (MCAE) – firmy GOM a Ma­ker­Bot – během jara cel­kem tři za­jí­ma­vé no­vin­ky z ob­las­ti 3D tech­no­lo­gií. Ně­mec­ká spo­leč­nost GOM, uved­la na trh kom­pakt­ní ske­ner ATOS Q a mo­bil­ní mě­ři­cí sys­tém GOM Scan­Co­bot. Spo­leč­nost Ma­ker­Bot, která se vě­nu­je vý­vo­ji a vý­ro­bě kom­pakt­ních 3D tis­ká­ren pro pro­fe­si­o­nál­ní vy­u­ži­tí a pro školy, pak před­sta­vi­la novou 3D tis­kár­nu Ma­ker­Bot Me­thod Car­bon Fiber pro vý­ro­bu odol­ných dílů. Kom­pakt­ní ske­ner ATOS Q doplňuje řadu dvou dříve uve­de­ných vy­so­ko­rych­lost­ních ske­ne­rů ATOS 5 a 5X, které vy­ni­ka­jí pre­ciz­ní op­tic­kou tech­no­lo­gií, ro­bust­ní kon­struk­cí a vý­kon­ným soft­warem.

ATOS Q je zkon­stru­o­ván jako fle­xi­bil­ní a kom­pakt­ní 3D ske­ner pro mě­ře­ní ma­lých až střed­ně vel­kých dílů a kon­t­ro­lu kva­li­ty v růz­ných prů­mys­lo­vých od­vět­vích. Pro svoji spo­leh­li­vost a vše­stran­nost do­ko­na­le vy­ho­ví i slo­ži­tým úlo­hám ma­nu­ál­ní­ho, po­lo­au­to­ma­ti­zo­va­né­ho i plně au­to­ma­ti­zo­va­né­ho mě­ře­ní (v rámci ATOS Scan­Box 4105).

ScanCobot 03-2029

Snad­ný vstup do světa au­to­ma­ti­za­ce mě­ře­ní umožňuje GOM Scan­Co­bot, mo­bil­ní mě­ři­cí sys­tém kom­bi­nu­jí­cí přes­ný op­tic­ký ske­ner ATOS Core s ko­la­bo­ra­tiv­ním ro­bo­tem (kobot) a mo­to­ri­zo­va­ným ro­tač­ním sto­lem. Scan­Co­bot na roz­díl od vel­ké­ho a pro­sto­ro­vě ná­roč­né­ho Scan­Bo­xu ne­mu­sí být „za plo­tem“, je spe­ci­ál­ně na­vr­žen tak, aby spo­lu­pra­co­val s ob­slu­hu­jí­cím per­so­ná­lem.
Mo­bil­ní GOM Scan­Co­bot tedy vy­ni­ká malým po­ža­dav­kem na pro­stor a je ide­ál­ní pro efek­tiv­ní mě­ře­ní ma­lých a střed­ních dílů. Plá­no­vá­ní mě­ře­ní, sa­mot­ná di­gi­ta­li­za­ce a vy­hod­no­ce­ní mě­ře­ní pro­bí­ha­jí ve vir­tu­ál­ní mě­ři­cí míst­nos­ti (VMR) vý­kon­né­ho soft­wa­ru GOM In­spect Pro­fes­si­o­nal. GOM Scan­Co­bot je ce­no­vě do­stup­né a snad­no po­u­ži­tel­né ře­še­ní pro au­to­ma­ti­zo­va­nou op­tic­kou 3D me­t­ro­lo­gii, čímž me­t­ro­lo­go­vi po­sky­tu­je více času na vy­hod­no­ce­ní dat a ana­lý­zu pro­blé­mů.

Ma­ker­Bot Me­thod Car­bon Fiber Edi­ti­on

Ame­ric­ký vý­rob­ce kom­pakt­ních 3D tis­ká­ren Ma­ker­Bot před­sta­vil novou edici 3D tis­ká­ren Ma­ker­Bot Me­thod Car­bon Fiber. 3D tis­kár­ny této edice umožňují tisk­nout z ny­lo­nu a dal­ších tech­nic­kých ma­te­ri­á­lů vy­ztu­že­ných kar­bo­no­vým vlák­nem, takže vý­rob­ky z nich se vy­zna­ču­jí vy­so­kou pev­nos­tí, tu­hos­tí a te­pel­nou odol­nos­tí. Takto vy­rá­bě­né díly jsou vedle vy­so­ké pev­nos­ti navíc lehké a hodí se jako ná­hra­da ko­vo­vých sou­čás­tí. Tis­kár­ny mají vy­hří­va­nou tis­ko­vou ko­mo­ru, která za­jis­tí kva­lit­ní 3D tisky.

MakerBot METHOD Carbon Fiber 01-2029


Mohlo by vás zajímat: