Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Pozvánka na Leica Tour 2024

Autor článku: Redakce   
Čtvrtek, 25 Leden 2024 00:25

Tags: 3D skenery | Gefos | GeoCloud | GIS | GNSS | Leica Tour | SmartNet

Gefos Leica Tour 2024-2404Gefos zve na le­toš­ní tra­dič­ní Leica Tour, kde se bude ho­vo­řit o dal­ším vý­vo­ji ge­o­de­tic­ké­ho sys­té­mu Leica Cap­ti­va­te, zejmé­na o aspek­tech vy­u­ži­tí iner­ci­ál­ní­ho sklo­no­mě­ru jak pro GNSS rover, tak pro vý­tyč­ku s hra­no­lem, o clou­do­vé služ­bě Ge­oCloud pro sdí­le­ní a pře­nos dat, o služ­bách re­fe­renč­ní sítě Smart­Net a o po­u­ži­tí mo­du­lů pro in­fra­stru­k­tu­ru pro práci s pro­jek­ty sil­nic, že­lez­nic a tu­ne­lů v te­ré­nu.

Před­ná­še­jí­cí se také budou vě­no­vat mo­bil­ním apli­ka­cím na GNSS sen­zo­rech pro sběr GIS dat a pro ge­o­de­tic­ké GNSS mě­ře­ní. V této sou­vis­los­ti bude zmí­něn úplně nový odol­ný tablet do te­ré­nu CSX8.

Za­jí­ma­vý pří­růs­tek je mezi 3D la­se­ro­vý­mi ske­ne­ry, ruční mo­bil­ní ske­ner BL­K2­GO PULSE. Za po­zor­nost budou jistě stát i roz­ši­řu­jí­cí se funk­ce funk­ce mo­bil­ních apli­ka­cí pro 3D ske­no­vá­ní, které jsou již schop­ny snad­no do­táh­nout ske­no­va­cí pro­ces až do fi­nál­ní­ho zre­gis­tro­va­né­ho mrač­na bodů.

Zastávky Leica Tour 2024

Po 4.3.: Liberec, Grandhotel Zlatý Lev
Út 5.3.: Plzeň, Parkhotel Plzeň Congress Center
St 6.3.: České Budějovice, Clarion Congress Hotel
Čt 7.3.: Praha, Konferenční centrum GreenPoint Strašnice
Po 11.3.: Pardubice, Hotel Zlatá Štika
Út 12.3.: Olomouc, Hotel Flora
St 13.3.: Ostrava, Harmony Club Hotel
Čt 14.3.: Brno, Hotel Avanti

mapa leica tour 2024-2404

Program je ve všech místech stejný

09:50 Registrace
10:00 Prezentace novinek
11:30 Losování o ceny, občerstvení

Online přihláška na www.gefos­‑leica.cz/leicatour

 


Mohlo by vás zajímat: