Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

3D skenovací snímač ZEISS ATOS LRX od CAPTURE 3D

Autor článku: Capture 3D   
Středa, 19 Červenec 2023 23:23

Tags: 3D skenování | ATOS | Capture 3D | GOM | LRX | ZEISS

3d-scanner-atos-lrx-03-2329CAP­TU­RE 3D ozná­mil nový vel­ko­ob­je­mo­vý 3D ske­no­va­cí sní­mač ZEISS ATOS LRX s mi­mo­řád­ně jas­ným la­se­ro­vým zdro­jem svět­la, který za­chy­tí až 2 × 12 mi­li­o­nů sou­řad­ni­co­vých bodů při jed­nom ske­no­vá­ní a rych­le po­sky­tu­je přes­ná data z velmi vel­kých dílů v celém poli.

Díky mě­ři­cí ploše až čtyři metry čtve­reč­ní je ZEISS ATOS LRX ide­ál­ní pro apli­ka­ce, jako jsou kon­strukč­ní sou­čás­ti pro le­tec­tví a kos­mo­nau­ti­ku, na­pří­klad trupy, kří­d­la, žebra kří­del a ocas­ní plo­chy, MRO, au­to­mo­bi­lo­vý de­sign, vý­ro­ba ná­stro­jů a ná­ra­zo­vé zkouš­ky, stro­jí­ren­ství, lodní vr­tu­le, ro­to­ro­vé listy a formy a skří­ně vě­tr­ných tur­bín.

ZEISS ATOS LRX je kom­plet­ním ře­še­ním pro apli­ka­ce vy­ža­du­jí­cí rych­lá a vy­so­ce kva­lit­ní 3D data a mě­ře­ní vel­kých ob­je­mů, které pře­sa­hu­jí mož­nos­ti běž­ných sys­té­mů pro okra­jo­vou pro­jek­ci, la­se­ro­vých sle­do­va­čů a la­se­ro­vých ra­da­rů. Díky rych­lé di­gi­ta­li­za­ci vel­kých ob­je­mů zapl­ňuje ZEISS ATOS LRX me­ze­ru v me­t­ro­lo­gic­kém prů­mys­lu, kte­rou sou­čas­ná tech­no­lo­gie zatím ne­ře­ší. ZEISS ATOS LRX je určen pro prů­mys­lo­vé apli­ka­ce a ob­sa­hu­je ro­bust­ní kryt sen­zo­ru, který chrá­ní před pra­chem a stří­ka­jí­cí vodou, což mu umo­ž­ňuje spo­leh­li­vě a přes­ně pra­co­vat i v ná­roč­ných vý­rob­ních pod­mín­kách. Díky to­mu­to vý­vo­ji mohou nyní prů­mys­lo­vá od­vět­ví, jako je těžké od­lé­vá­ní, stav­ba lodí, le­tec­tví, au­to­mo­bi­lo­vý prů­my­sl a vě­tr­ná ener­ge­ti­ka, rych­le a efek­tiv­ně měřit velmi velké díly.

Zdroj la­se­ro­vé­ho svět­la nové ge­ne­ra­ce

ZEISS ATOS LRX vy­chá­zí z osvěd­če­né tech­no­lo­gie ATOS 5X a vy­u­ží­vá ex­trém­ně jasný modrý la­se­ro­vý zdroj svět­la ge­ne­ro­va­ný zdo­ko­na­le­ným in­te­gro­va­ným la­se­ro­vým svě­tel­ným kom­pre­so­rem, který vy­tvá­ří rov­no­měr­né ne­ko­he­rent­ní svět­lo bez skvrn, odol­né vůči okol­ním svě­tel­ným pod­mín­kám. Svět­lo se pro­mí­tá na mě­ři­cí plo­chu o roz­mě­rech 2000 × 1600 mm, což umo­ž­ňuje krát­kou dobu ex­po­zi­ce, a to i u tma­vých nebo lesk­lých po­vrchů. Stej­ně jako stá­va­jí­cí sní­ma­če z řady ATOS 5, 3D ske­ne­rů s mod­rým svět­lem, i ZEISS ATOS LRX rych­le a přes­ně snímá data ve vy­so­kém roz­li­še­ní a de­tai­lech, včet­ně slo­ži­tých ge­o­me­t­ric­kých tvarů a vol­ných po­vrchů.

Dy­na­mic­ká ra­da­ro­vá bez­peč­nost ob­slu­hy

ZEISS ATOS LRX vy­u­ží­vá laser třídy 2 pro ma­xi­mál­ní bez­peč­nost ob­slu­hy. In­te­gro­va­ný sen­zor po­mo­cí ra­da­ru sle­du­je bez­peč­nost­ní vzdá­le­nost od uži­va­te­le a v pří­pa­dě ne­do­dr­že­ní vzdá­le­nos­ti nebo de­tek­ce po­hy­bu v kri­tic­ké ob­las­ti au­to­ma­tic­ky sníží in­ten­zi­tu sví­ce­ní podle po­tře­by. Bez­peč­ná třída ochra­ny la­se­ru 2 umo­ž­ňuje pro­voz 3D ske­ne­ru bez dal­ších ochran­ných opat­ře­ní. Sví­ti­vost pro­jek­to­ru lze sní­žit i pro vy­u­ži­tí in­ter­ak­tiv­ních funk­cí, jako je do­ty­ko­vá sonda, živé sle­do­vá­ní a zpět­ná pro­jek­ce.

Rych­lá re­ka­lib­ra­ce na místě s Hy­per­S­ca­le

ZEISS ATOS LRX je vy­ba­ven novou soft­wa­ro­vou funk­cí Hy­per­S­ca­le, ur­če­nou pro rych­lou ka­lib­ra­ci na místě a kom­pen­za­ci ne­žá­dou­cích vlivů tep­lot­ních změn. Sou­čás­tí do­dáv­ky je ka­lib­rač­ní kříž CC50/2000, který zů­stá­vá slo­že­ný pro snad­né na­sta­ve­ní. Je­di­ným mě­ře­ním dél­ko­vé­ho eta­lo­nu cer­ti­fi­ko­va­né­ho DAkkS je ka­lib­ra­ce sní­ma­če do­kon­če­na a sní­mač sám mo­ni­to­ru­je stav své ka­lib­ra­ce po celou dobu sní­má­ní.

Jed­not­né soft­wa­ro­vé ře­še­ní

Uži­va­te­lé do­kon­čí ske­no­vá­ní, kon­t­ro­lu a po­dá­vá­ní zpráv v soft­wa­ru ZEISS ATOS LRX v rámci soft­wa­ru GOM In­spect Pro, který je sou­čás­tí ZEISS Qua­li­ty Suite. Soft­ware pod­po­ru­je pro­ce­sy 3D ske­no­vá­ní a kon­t­ro­ly tím, že po­sky­tu­je po­drob­né ana­lý­zy a funk­ce pro vy­tvá­ře­ní zpráv. Uži­va­te­lé mohou sní­mač ovlá­dat po­mo­cí po­čí­ta­če nebo dál­ko­vé­ho ovlá­dá­ní.

Další in­for­ma­ce nebo ukáz­ku sní­ma­če ZEISS ATOS LRX na­lez­ne­te na www.capture3d.com.Mohlo by vás zajímat: