Google překladač: English Deutsch

GRANTA Selector 2020 pro chytrý výběr materiálů

Autor článku: ANSYS   

Tags: 2020 | ANSYS | Granta Design | GRANTA Selector | Materiály | výběr

Granta-Selector-New-DBs-1943Di­vi­ze ANSYS Gran­ta nově na­bíd­ne Gran­ta Se­lec­tor 2020, pře­jme­no­va­ný a ak­tu­a­li­zo­va­ný soft­ware pro výběr ma­te­ri­á­lů. Poté, co ANSYS kou­pil spo­leč­nost Gran­ta De­sign v únoru to­ho­to roku, se CES Se­lec­tor stane sou­čás­tí Gran­ta Se­lec­to­ru a tech­no­lo­gic­ká in­for­mač­ní ře­še­ní tý­ka­jí­cí se ma­te­ri­á­lů budou na­dá­le na­bí­ze­na pod znač­kou ANSYS GRAN­TA. Gran­ta Se­lec­tor 2020 vyjde v lis­to­pa­du a bude ob­sa­ho­vat např. novou da­ta­bá­zi spe­ci­fi­ka­cí kovů, jež v sobě slu­ču­je stá­va­jí­cí data v jedné ta­bul­ce a data ASM Alloy Fin­der. Díky tomu půjde snad­ně­ji po­rov­nat a vy­brat kovy s vy­u­ži­tím ce­lo­svě­to­vých zdro­jů.

Da­ta­bá­ze klí­čo­vých ma­te­ri­á­lů po­sky­tu­je vy­lep­še­né vy­hle­dá­vá­ní a pro­po­je­ní kom­plet­ní na­bíd­kou dat Gran­ta Se­lec­tor, dále je zde mož­nost ex­por­tu vlast­nos­tí kři­vek do nej­po­u­ží­va­něj­ších CAE a CAD ná­stro­jů, změny se tý­ka­jí i li­cen­cí k soft­wa­ru, které jsou klouza­vé a pod­po­ru­jí li­cenč­ní tech­no­lo­gii Flex. Další in­for­ma­ce o nové ak­tu­a­li­za­ci lze v an­g­lič­ti­ně najít na tomto od­ka­zu.


Mohlo by vás zajímat: