Google překladač: English Deutsch

Dassault Systèmes představuje SOLIDWORKS 2020

Autor článku: Dassault Systèmes   

Tags: 3DEXPERIENCE | Dassault Systemès | Electrical | PCB | PDM | Solidworks 2020

Direct Mesh Editing-Hero foto3-1943Spo­leč­nost Dassault Systèmes před­sta­vi­la So­li­dworks 2020. Jde o nej­no­věj­ší verzi port­fo­lia apli­ka­cí pro 3D na­vr­ho­vá­ní a kon­stru­o­vá­ní. So­li­dworks 2020 má řadu vy­lep­še­ní, no­vých funk­cí a pra­cov­ních po­stu­pů, které šesti mi­li­o­nům uži­va­te­lů to­ho­to ře­še­ní umož­ní urych­lit a zdo­ko­na­lit vývoj pro­duk­tu od pr­vot­ní­ho ná­vr­hu až po sa­mot­nou vý­ro­bu. Vý­zkum­ný a vý­vo­jo­vý tým Dassault Systèmes před­sta­vil So­li­dworks 2020 jako re­ak­ci na ti­sí­ce po­ža­dav­ků na různá vy­lep­še­ní, která vze­šla z ko­mu­ni­ty So­li­dworks. Díky hlad­ké­mu při­po­je­ní k plat­for­mě 3DE­x­pe­ri­en­ce se nové ře­še­ní So­li­dworks 2020 také za­mě­řu­je na nej­mo­der­něj­ší tren­dy a po­tře­by firem na ce­lo­svě­to­vém trhu.

Se stov­ka­mi no­vých vy­lep­še­ní v So­li­dworks 2020 mohou uži­va­te­lé čer­pat z bo­ha­té na­bíd­ky mož­nos­tí, jak zdo­ko­na­lit vý­kon­nost sys­té­mu v kaž­do­den­ním pro­vo­zu, ze­fek­tiv­nit pra­cov­ní po­stu­py a pře­su­nout eko­sys­tém pro­ce­su od na­vr­ho­vá­ní po vý­ro­bu z deskto­pu do clou­du s hlad­kým při­po­je­ním k plat­for­mě 3DE­x­pe­ri­en­ce.

Ke stov­kám no­vých vy­lep­še­ní v So­li­dworks 2020 patří:

  • Nový režim „De­tai­ling“ a zrych­le­ní gra­fi­ky u vý­kre­sů: Režim „De­tai­ling“ umožňuje uži­va­te­lům otevřít vý­kre­sy v řádu sekund a sou­čas­ně za­cho­vat mož­nost při­dá­vá­ní a úprav ano­ta­cí uvnitř vý­kre­su. Hodí se zejmé­na v si­tu­a­ci, kdy uži­va­tel po­tře­bu­je udě­lat drob­né úpra­vy ve vý­kre­su vel­kých kom­ple­ta­cí nebo ve vý­kre­sech s mnoha listy, kon­fi­gu­ra­ce­mi nebo v ná­hle­dech ná­roč­ných na zdro­je.
  • „Fle­xi­bil­ní sou­část­ka“ („Make Part Fle­xi­ble“) je nová funk­ce, která uži­va­te­lům umož­ní zob­ra­zit tutéž sou­část­ku ve stej­né se­sta­vě za růz­ných okol­nos­tí. Na­pří­klad když v jedné se­sta­vě exis­tu­je stej­ná pru­ži­na dva­krát za růz­ných pod­mí­nek – stla­če­ná a ne­stla­če­ná. Tato funk­ce je uži­teč­ná v rámci fle­xi­bil­ní práce se sou­část­kou v mnoha apli­ka­cích. Jde na­pří­klad o na­vr­ho­vá­ní pru­žin, vl­nov­ců, klou­bo­vých spojů, těs­ní­cích krouž­ků a ja­kých­ko­li dal­ších sou­čás­tek, které se mohou ohý­bat nebo měnit stav.
  • Zdo­ko­na­le­ní So­li­dworks PDM pro sprá­vu dat, pro­po­je­ní So­li­dworks Elect­ri­cal a no­vé­ho ko­nek­to­ru So­li­dworks PCB za­jiš­ťu­jí kom­plex­ní sprá­vu elek­tro ná­vrhů a dat – včet­ně bez­peč­né­ho uklá­dá­ní, in­de­xo­vá­ní a tvor­by no­vých verzí všech uži­va­tel­ských dat. Sou­čas­ně pod­po­ru­je užší spo­lu­prá­ci mezi týmy ECAD a MCAD.

Roz­sáh­lej­ší se­znam vy­lep­še­ní v So­li­dworks 2020 na­lez­ne­te zde.

Se So­li­dworks 2020 a port­fo­li­em 3DE­x­pe­ri­en­ce.Works po­sky­tu­je plat­for­ma 3DE­x­pe­ri­en­ce čím dál širší se­sta­vu clou­do­vých ře­še­ní. Ta spo­lu­pra­cu­jí a po­má­ha­jí řešit všech­ny aspek­ty vý­vo­je kon­cep­tu, ná­vr­hu pro­duk­tu, jeho vý­ro­by a do­dá­ní. Ře­še­ní jako 3D Sculp­tor s apli­ka­cí xSha­pe (Sub-D mo­de­lo­vá­ní), 3D Cre­a­tor s apli­ka­cí xDe­sign (pa­ra­me­t­ric­ké mo­de­lo­vá­ní), 3D Com­po­nent De­signer (sprá­va dat), Pro­ject Plan­ner a Structu­ral Pro­fes­si­o­nal En­gi­neer (po­kro­či­lé si­mu­la­ce) umožňují v pro­ce­su od ná­vr­hu po vý­ro­bu ome­zit možné pro­blémy.

Všech­na tato clou­do­vá ře­še­ní budou sou­čás­tí port­fo­lia 3DE­x­pe­ri­en­ce.Works. Pro­po­jí se tak vý­kon­nost a šíře plat­for­my 3DE­x­pe­ri­en­ce s jed­no­du­chos­tí a uži­va­tel­skou pří­vě­ti­vos­tí So­li­dworks.


Mohlo by vás zajímat: