Sophos - promo akce na zabezpečení koncových bodů
Minerva
Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

HSI com
Bim.Point

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Praha 6 má vlastní geoportál

Autor článku: Městská část Praha 6   

Tags: Geoportál | GIS | Hřiště | Interaktivní mapy | Kontejnery | Praha 6

Geoportal Prahy 6 detail Infocentrum-2040Měst­ská část Praha 6 spouš­tí vlast­ní ge­o­por­tál – in­ter­ak­tiv­ní mapu, která umožňuje snad­nou ori­en­ta­ci na území šest­ky a po­sky­tu­je pře­hled míst­ních ve­řej­ných slu­žeb. Uži­va­te­lé ge­o­por­tá­lu zde jed­no­du­še vy­hle­da­jí na­pří­klad nej­bliž­ší dět­ská hřiš­tě, ve­řej­né la­vič­ky, školy a škol­ky či ak­tu­ál­ní roz­mís­tě­ní vel­ko­ob­je­mo­vých kon­tej­ne­rů. Apli­ka­ce fun­gu­je přes webo­vé roz­hra­ní a vý­hle­do­vě bude do­stup­ná i v an­g­lič­ti­ně. Ge­o­por­tál Prahy 6 je k dis­po­zi­ci na ad­re­se gis.​praha6.​cz, a to ve zku­šeb­ní verzi, která se bude upra­vo­vat na zá­kla­dě zpět­né vazby od uži­va­te­lů.

Ná­vštěv­ní­ci v apli­ka­ci na­jdou řadu uži­teč­ných in­for­ma­cí, které byly do ge­o­por­tá­lu za­řa­ze­ny i na zá­kla­dě ana­lý­zy toho, jaké in­for­ma­ce lidé nej­čas­tě­ji hle­da­jí na webu Prahy 6.
Ak­tu­ál­ně Ge­o­por­tál Prahy 6 na­bí­zí osm při­pra­ve­ných vrs­tev. K nej­po­drob­něj­ším patří vrst­va tý­ka­jí­cí se od­pa­dů, kde uži­va­te­lé na­jdou přes­né roz­mís­tě­ní vel­ko­ob­je­mo­vých kon­tej­ne­rů, ať už ve sprá­vě Prahy 6 či hlav­ní­ho města, včet­ně ter­mí­nů pro při­sta­ve­ní kaž­dé­ho z nich. Kromě toho je zde k dis­po­zi­ci pře­hled sběr­ných dvorů, kon­tej­ne­rů na bio odpad, kon­tej­ne­rů na oleje a tuk, od­pad­ko­vých košů či sto­ja­nů se sáčky na psí ex­kre­men­ty. Apli­ka­ce rov­něž ob­sa­hu­je roz­mís­tě­ní smart to­a­let, ve­řej­ných la­vi­ček, do­prav­ních ra­da­rů, mě­ři­čů ovzdu­ší, dět­ských hřišť a ve­řej­ných ploch pro fit­ness.

Po­dob­ně si uži­va­te­lé mohou na mapě najít dis­tri­buč­ní místa ča­so­pi­su Šest­ka, přes­nou lo­ka­li­tu In­for­mač­ních kan­ce­lá­ří měst­ské části Praha 6 a dále stře­dis­ka pro děti a mlá­dež či jed­not­li­vé ma­teř­ské, zá­klad­ní, střed­ní a spe­ci­ál­ní školy v Praze 6. K jed­not­li­vým za­ří­ze­ním je do­pl­něn i odkaz na je­jich webo­vé strán­ky nebo in­for­ma­ce o ote­ví­ra­cí době. In­for­mač­ní na­bíd­ka pro ob­ča­ny bude po­stup­ně roz­ši­řo­vá­na. Během října by se v ge­o­por­tá­lu měly ob­je­vit další plně zpra­co­va­né vrst­vy, díky nimž si uži­va­te­lé budou moci vy­hle­dat na­pří­klad pítka nebo sochy a po­mní­ky v Praze 6. Apli­ka­ce se také pro­po­jí s webem měst­ské části, takže uži­va­te­lé na mapě na­jdou místa, kde se v nej­bliž­ší době budou konat kul­tur­ní, spor­tov­ní a jiné akce pro ve­řej­nost. Při­pra­vu­je se i mu­ta­ce v an­g­lič­ti­ně, aby apli­ka­ce byla ná­po­moc­ná tu­ris­tům a re­zi­den­tům ze za­hra­ni­čí.
In­ter­ak­tiv­ní mapa zatím fun­gu­je přes webo­vé roz­hra­ní, v bu­douc­nu bude do­stup­ná i jako sa­mo­stat­ná mo­bil­ní apli­ka­ce.


Mohlo by vás zajímat: