E LINKX
Minerva
Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

HSI com
GstarCAD – DWG kompatibilní 2D/3D CAD
Sophos
Kodys
ITmeets

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo
IOTOR

Anonymizovaná data mobilních operátorů sledují pohyb obyvatel ČR

Autor článku: IT4Innovations národní superpočítačové centrum   

Tags: IT4In­no­vati­ons | Po­hy­b po­pu­la­ce | Pro­voz­ní data | T-Mo­bi­le | VŠB-TU Ostrava

map-cr-min-2045Mo­bil­ní te­le­fon dnes v České re­pub­li­ce vlast­ní vět­ši­na z nás a funkč­ních SIM karet je do­kon­ce více než oby­va­tel. Proto jsou právě pro­voz­ní data mo­bil­ních ope­rá­to­rů vy­u­ží­vá­na při ře­še­ní kri­zo­vých si­tu­a­cí v IT4In­no­vati­ons ná­rod­ním su­per­po­čí­ta­čo­vém cen­t­ru VŠB – Tech­nic­ké uni­ver­zi­ty Os­t­ra­va. Data jsou zpra­co­vá­vá­na v ano­ny­mi­zo­va­né po­do­bě a jsou z nich zís­ká­vá­ny in­for­ma­ce o po­hy­bu po­pu­la­ce v době ko­ro­na­vi­ro­vé pan­de­mie. Vý­sled­ky jsou do­stup­né ve­řej­nos­ti v At­la­su mo­bi­li­ty s de­tai­lem po dnech ve všech kra­jích a měs­tech nad 50 tis. oby­va­tel. Již na jaře byl na VŠB – Tech­nic­ké uni­ver­zi­tě spuš­těn pro­jekt Atlas mo­bi­li­ty.

Jedná se o vý­zkum re­a­li­zo­va­ný spo­leč­ně s T-Mo­bi­le ČR, který je za­mě­řen na mo­bi­li­tu oby­va­tel vy­tě­žo­va­ný z ano­ny­mi­zo­va­ných dat v době ko­ro­na­vi­ro­vé pan­de­mie. Vý­stu­py z to­ho­to pro­jek­tu byly spo­leč­nos­tí T-Mo­bi­le na­bíd­nu­ty Úřadu vlády ČR. Vláda ČR vy­dá­vá opat­ře­ní, která mají pohyb oby­va­tel ome­zit a po­mo­cí těch­to dat má mož­nost si ově­řit je­jich do­dr­žo­vá­ní. Při vý­zku­mu jsou vy­u­ží­vá­na vý­hrad­ně ano­ny­mi­zo­va­ná data, což zna­me­ná, že veš­ke­ré údaje jsou do­stup­né pouze v agre­go­va­né formě a z vý­sled­ků či ze zpra­co­vá­va­ných da­to­vých sad nelze určit výskyt kon­krét­ní osoby. Vzhle­dem k tomu, že se jedná o velké da­to­vé sou­bo­ry, je k je­jich vy­tě­žo­vá­ní a správ­né in­ter­pre­ta­ci za­po­tře­bí vy­so­ce vý­kon­ných vý­po­čtů a ty se pro­vá­dě­jí s po­mo­cí su­per­po­čí­ta­čů v IT4In­no­vati­ons ná­rod­ním su­per­po­čí­ta­čo­vém cen­t­ru, které je sou­čás­tí VŠB – Tech­nic­ké uni­ver­zi­ty Os­t­ra­va.

Data o změ­nách ne­vy­jíž­dě­jí­cích, což jsou nej­lé­pe vy­po­ví­da­jí­cí údaje o změ­nách v mo­bi­li­tě oby­va­tel, jsou kaž­do­den­ně pu­b­li­ko­vá­na okolo čtvr­té ho­di­ny od­po­led­ní a jsou volně do­stup­ná na webo­vé strán­ce At­la­su mo­bi­li­ty. Data jsou do­stup­ná s de­tai­lem po dnech ve všech kra­jích a měs­tech nad 50 tis. oby­va­tel.
Me­to­di­ka zpra­co­vá­ní těch­to dat byla vy­tvo­ře­na v rámci vý­zkum­né­ho pro­jek­tu pod­po­ře­né­ho Tech­no­lo­gic­kou agen­tu­rou České re­pub­li­ky. Díky kon­zis­tent­ní­mu apli­ko­vá­ní stej­né me­to­dy byla vy­tvo­ře­na ča­so­vá řada, ve které lze mo­bi­li­tu oby­va­tel sle­do­vat, vzá­jem­ně po­rov­ná­vat dílčí změny sle­do­va­ných uka­za­te­lů a tím i vy­hod­no­co­vat do­pa­dy pro­vá­dě­ných opat­ře­ní.