Axis Talk 2021
Helios
Minerva
Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

GEPRO
GstarCAD – DWG kompatibilní 2D/3D CAD
Kodys
Axis Talk 2021
Kingston - velká jarní soutěž

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo
Alvao - novinky

T-MAPY v roce 2020

Autor článku: T-MAPY   

Tags: DTM ČR | GIS | T-Mapy | T-WIST | ÚAP.3D vizualizace

Terinos widget-2051Le­toš­ní rok se musel obe­jít bez Se­tká­ní uži­va­te­lů, ale v T-Ma­pách ne­za­há­le­li. Prů­běž­ně do­dá­va­li data sys­té­mům zá­kaz­ní­ků, která po­má­ha­jí v dal­ším roz­ho­do­vá­ní. Jed­na­lo se o pra­vi­del­né ak­tu­a­li­za­ce ka­ta­strál­ních dat, prů­běž­né ak­tu­a­li­za­ce ÚAP, 3D vi­zu­a­li­za­ce a po­dob­ně. Vý­raz­ně se po­su­nu­li v ob­las­ti mo­der­ni­za­ce tech­no­lo­gic­ké plat­for­my T-WIST. Ak­ti­vi­ty v ob­las­ti di­gi­tál­ní tech­nic­ké mapy ČR jsou již ve fázi prv­ních vý­bě­ro­vých ří­ze­ní. Zře­tel­ně se také po­su­nu­li i při ře­še­ní pro­ble­ma­ti­ky di­gi­ta­li­za­ce sta­veb­ní­ho ří­ze­ní. Velmi po­zi­tiv­ně při­ja­tá plat­for­ma Te­ri­nos byla obo­ha­ce­na o další za­jí­ma­vé wi­dge­ty a za­čí­ná se pro­sa­zo­vat i mimo slož­ky HZS.

Vel­kou ra­dost T-Mapám udě­lal úspěch Měst­ské­ho úřadu Dvora Krá­lo­vé nad Labem v sou­tě­ži Zlatý erb 2020. Pře­číst si mů­že­te pří­pa­do­vou stu­dii, jak Magis­trát hlav­ní­ho města Prahy ele­gant­ně řeší ko­mu­ni­ka­ci s ve­řej­nos­tí ohled­ně od­pa­do­vé­ho hos­po­dář­ství. A taky třeba k čemu vy­u­ží­va­jí GIS ve Žďáru nad Sá­za­vou nebo co je no­vé­ho u ana­ly­tic­kých map Cor­pis Maps.
T-Mapy také po­kra­ču­jí v se­ri­á­lu vzdě­lá­va­cích člán­ků z rubri­ky „jak na to“, jehož cílem je na­u­čit, jak co nej­e­fek­tiv­ně­ji pra­co­vat s T-Mapy apli­ka­ce­mi.


Mohlo by vás zajímat: