Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

ČEPS spustila nový Vyjadřovací portál

Autor článku: ČEPS   
Neděle, 31 Leden 2021 22:51

Tags: CAD Studio | ČEPS | GIS | Sítě | Vyjadřovací portál | Web

CEPZ-VP-2105Pro­vo­zo­va­tel pře­no­so­vé sou­sta­vy spus­til za­čát­kem roku 2021 na svých webo­vých strán­kách apli­ka­ci Vy­ja­d­řo­va­cí por­tál. Jejím pro­střed­nic­tvím lze po­dá­vat žá­dosti o sdě­le­ní o po­lo­ze sítí, žá­dosti o sta­no­vis­ko do ří­ze­ní a žá­dosti o sou­hlas s čin­nos­tí v ochran­ném pásmu. Pro­ces po­dá­vá­ní i zpra­co­vá­vá­ní žá­dos­tí se tak urych­lil a ze­fek­tiv­nil.

Spo­leč­nost ČEPS při­jí­má žá­dosti o sdě­le­ní o po­lo­ze sítí, o sta­no­vis­ko do ří­ze­ní a o sou­hlas s čin­nos­tí v ochran­ném pásmu v elek­tro­nic­ké po­do­bě, kromě tra­dič­ní „pa­pí­ro­vé“, již od roku 2012. V ne­dáv­né době uči­ni­la v di­gi­ta­li­za­ci pro­ce­su vy­ja­d­řo­vá­ní další vý­znam­ný krok – apli­ka­ci pří­jmu žá­dos­tí zmo­der­ni­zo­va­la a 1. ledna 2021 ji spus­ti­la na svých webo­vých strán­kách pod ná­zvem Vy­ja­d­řo­va­cí por­tál – jde o webo­vou GIS apli­ka­ci z dílny CAD Stu­dia.
Po­dá­ní žá­dosti přes nový Vy­ja­d­řo­va­cí por­tál pro­bí­há vy­pl­ně­ním po­třeb­ných údajů v šesti jed­no­du­chých kro­cích. Pokud ne­na­sta­ne střet s tech­nic­kou in­frastruk­tu­rou či roz­vo­jo­vým zá­mě­rem ČEPS, ob­dr­ží ža­da­tel au­to­ma­tic­ké vy­já­d­ře­ní na kon­takt­ní e-mail do 15 minut. V pří­pa­dě uve­de­né­ho stře­tu au­to­ma­tic­ky při­pra­ve­né vy­já­d­ře­ní kon­t­ro­lu­jí a e-mai­lem ode­sí­la­jí pří­sluš­ní pra­cov­ní­ci ČEPS. Zcela tak od­pa­dá za­sí­lá­ní vy­já­d­ře­ní „pa­pí­ro­vou“ for­mou. Po­stu­pem po­dá­ní žá­dosti uži­va­te­le por­tá­lu pro­ve­de video návod.
Po­da­tel­na Vy­ja­d­řo­va­cí­ho por­tá­lu je k dis­po­zi­ci na webo­vých strán­kách www.​ceps.​cz v zá­lož­ce Pro ve­řej­nost (přímý odkaz vp.ceps.cz).


Mohlo by vás zajímat: