Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Ohlédnutí za rokem 2020 v MapFactoru a plány pro 2021

Autor článku: MapFactor   

Tags: 2021 | Android Auto | CarPlay | GIS | GPS | MapFactor | Mapy | Navigace | Navigator | Plány

MapFactor PR 2020-21 CS-2108Má­lo­kdo bude hod­no­tit rok 2020 po­zi­tiv­ně. I pro Ma­p­Fac­tor nebyl vůbec snad­ný. Ome­ze­ní po­hy­bu a do­pra­vy do­padlo ne­ga­tiv­ně i na obor na­vi­ga­cí a sle­do­vá­ní vo­zi­del. O to usi­lov­ně­ji v Ma­p­Fac­to­ru pra­co­va­li a po­da­ři­lo se jim po­su­nout své apli­ka­ce vpřed a do­kon­ce při­jít s mno­hý­mi no­vin­ka­mi.

Jaký byl rok 2020

  • duben 2020 –Wake Me There – GPS Alarm po­má­há lidem do­dr­žo­vat po­vo­le­nou vzdá­le­nost od do­mo­va,zejmé­na ve Špa­něl­sku a dal­ších ev­rop­ských ze­mích. Více in­for­ma­cí zde.
  • čer­ven 2020 – Na­vi­ga­tor 6 pro An­dro­id při­ná­ší vý­raz­nou změnu v po­do­bě no­vé­ho hlav­ní­ho menu s in­te­gro­va­ným vy­hle­dá­vá­ním a mnohá další vy­lep­še­ní. Více in­for­ma­cí zde.
  • srpen 2020 – před­sta­ven byl Na­vi­ga­tor Truck Pro – zcela nová An­dro­id na­vi­gač­ní apli­ka­ce pro pro­fe­si­o­nál­ní ři­di­če ka­mi­o­nů a roz­měr­ných vo­zi­del. Více in­for­ma­cí zde.
  • září 2020 – vydán nový PC/Po­cket Na­vi­ga­tor 20 pro Win­dows a ak­tu­a­li­zo­va­né OCX ma­po­vé mo­du­ly pro vývoj vlast­ních ma­po­vých apli­ka­cí.
  • říjen 2020 – na světě je Na­vi­ga­tor PRO – nová na­vi­gač­ní apli­ka­ce pro iPho­ne, ur­če­ná pro pro­fe­si­o­nál­ní ři­di­če au­to­mo­bi­lů i ná­klad­ních vo­zi­del. Více in­for­ma­cí zde.

V Ma­p­Fac­to­ru ne­za­há­le­jí ani v roce 2021

V lednu zve­řej­ni­li nej­no­věj­ší Tom­Tom mapy pro osob­ní i ná­klad­ní au­to­mo­bi­ly. Pro­fe­si­o­nál­ní uži­va­te­lé Na­vi­ga­to­ru pro An­dro­id, iOS i Win­dows mohou také vy­u­žít funk­ci Re­mo­te Com­mands –Vzdá­le­né pří­ka­zy pro ko­mu­ni­ka­ci s vlast­ní­mi apli­ka­ce­mi a vo­zo­vým par­kem.

Další plány pro rok 2021

Malý po­hled pod po­klič­ku vý­vo­jář­ské ku­chy­ně. Fi­ni­šu­je se s pří­pra­vou Ma­p­Fac­tor Na­vi­ga­to­ru pro An­dro­id Auto a Car­Play, na které se mnozí zá­kaz­ní­ci ne­do­čka­vě těší. Na­vi­ga­tor tak bude jed­nou z mála na­vi­gač­ních apli­ka­cí, kte­rou bude možné na těch­to plat­for­mách vy­u­žít. Velmi brzy také dojde k roz­ší­ře­ní služ­by Live HD Traf­fic (ak­tu­ál­ní do­prav­ní in­for­ma­ce) i na další země v Ev­ro­pě a po celém světě. Další plány si Ma­p­Fac­tor pro­za­tím ne­chá­vá jako pře­kva­pe­ní.
Sle­duj­te no­vin­ky na webu www.​mapfactor.​com a na Fa­ce­boo­ku, Twit­te­ruLin­ke­dInu.


Mohlo by vás zajímat: