Axis Talk 2021
Helios
Minerva
Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

GEPRO
GstarCAD – DWG kompatibilní 2D/3D CAD
Alvao AID 2021
Kingston - velká jarní soutěž

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo
Alvao - novinky

Aplikace Počasí & Radar s počasím přes webkameru

Autor článku: WetterOnline   

Tags: GIS | Počasí | Radar | Webkamery | WetterOnline

Webkamery v aplikaci Pocasi Radar-2109Přes­to­že se v apli­ka­ci Po­ča­sí & Radar na­chá­zí ak­tu­ál­ní před­po­věď po­ča­sí ve zvo­le­né lo­ka­li­tě ve více gra­fic­kých po­do­bách, vidět živě, jaké je po­ča­sí na daném místě, je mno­hem pří­jem­něj­ší. Proto při­chá­zí­me s novou funk­cí – přímo v apli­ka­ci na­lez­ne­te web­ka­me­ry, které vám pro­zra­dí více o po­ča­sí na vy­bra­ném místě.

No­vin­ka – web­ka­me­ry v apli­ka­ci

Na me­te­o­ra­da­ru v apli­ka­ci Po­ča­sí & Radar se na­chá­zí kom­plet­ní po­hled na ak­tu­ál­ní po­ča­sí na celém světě. Rov­něž je na tomto místě možné sle­do­vat vývoj po­ča­sí v nej­bliž­ších 3 dnech.
Web­ka­me­ry přímo v apli­ka­ci uži­va­te­lům vy­lep­ší před­sta­vu o tom, jak to vy­pa­dá ak­tu­ál­ně v jimi zvo­le­né lo­ka­li­tě.
Zob­ra­ze­ní web­ka­mer se ak­tu­a­li­zu­je kaž­dých 15 minut (při ak­tu­a­li­za­ci se zo­hledňují in­ter­va­ly ak­tu­a­li­za­cí kon­krét­ní web­ka­me­ry).
Web­ka­me­ry jsou ak­tiv­ní au­to­ma­tic­ky při zvo­le­ní vy­bra­né lo­ka­li­ty nebo i při au­to­ma­tic­kém lo­ka­li­zo­vá­ní za­ří­ze­ní. Proto není třeba je ak­ti­vo­vat v na­sta­ve­ní apli­ka­ce. Sys­tém si ze sítě pod­po­ro­va­ných web­ka­mer vy­be­re ta­ko­vou web­ka­me­ru, která se na­chá­zí nej­blí­že zvo­le­né lo­ka­li­tě.

Mož­nos­ti na­sta­ve­ní zob­ra­ze­ní apli­ka­ce

Uži­va­te­lé mají mož­nost si na­sta­vit, v jakém po­řa­dí jim bude zob­ra­zen obsah apli­ka­ce. Ob­lí­be­né části apli­ka­ce mohou tedy po­su­nout na­ho­ru, aby měli po­ža­do­va­né in­for­ma­ce k dis­po­zi­ci oka­mži­tě bez dal­ší­ho skro­lo­vá­ní v apli­ka­ci. Rov­něž je možné pri­o­ri­zo­vat umís­tě­ní no­vé­ho zob­ra­ze­ní web­ka­mer.
Pro uži­va­te­le méně atrak­tiv­ní a ne­pre­fe­ro­va­né části mohou být umís­tě­ny dole, pří­pad­ně de­ak­ti­vo­vá­ny.
Ta­ko­vou mož­nost mají k dis­po­zi­ci ti uži­va­te­lé, kteří si před­pla­ti­li před­plat­né na od­stra­ně­ní re­klam. Zob­ra­ze­ní apli­ka­ce lze na­sta­vit v na­sta­ve­ní apli­ka­ce v části „In­di­vi­du­ál­ní na­sta­ve­ní strán­ky s po­ča­sím“.

Další funk­ce apli­ka­ce Po­ča­sí & Radar

 • Sa­mo­stat­ný deš­ťo­vý radar a 24­ho­di­no­vý ar­chiv zob­ra­ze­ní na me­te­o­ra­da­ru
 • Ně­ko­lik prak­tic­kých wi­dge­tů i s ho­di­na­mi – jed­ním z nich je i výřez ra­da­ru vy­bra­né lo­ka­li­ty
 • Vý­stra­hy před ne­pří­z­ni­vým po­ča­sím – před bouř­ka­mi, vichři­ce­mi (i for­mou push no­ti­fi­ka­cí)
 • Re­dakč­ní zprá­vy o po­ča­sí
 • Kva­li­ta ovzdu­ší
 • Py­lo­vé zprá­vy
 • In­for­ma­ce o tep­lo­tě moří v pří­moř­ských lo­ka­li­tách
 • V zimě sně­ho­vé zpra­vo­daj­ství pro množ­ství ly­žař­ských stře­di­sek v Ev­ro­pě
 • Mož­nost tvor­by a za­sí­lá­ní fo­to­gra­fií s po­ča­sím a zá­kaz­nic­ká pod­po­ra v čes­kém ja­zy­ce
 • Od­stra­ně­ní re­klam for­mou před­plat­né­ho
 • Verze pro An­dro­id i iOS

 


Mohlo by vás zajímat: