Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Webové semináře o ArcGIS Pro

Autor článku: ARCDATA Praha   

Tags: Arcdata Praha | ArcGIS Pro | GIS | Mapy | Správa dat | Webináře

Webinare-ArcGIS Pro-2113Na le­toš­ní jaro při­pra­vi­la spo­leč­nost Ar­c­da­ta Praha sérii šesti webo­vých se­mi­ná­řů, ve kte­rých se spo­leč­ně s při­hlá­še­ný­mi účast­ní­ky po­dí­vá na mož­nos­ti vy­u­ži­tí Ar­c­GIS Pro – a to od úpl­ných za­čát­ků až po po­kro­či­lej­ší úlohy. Náplň jed­not­li­vých se­mi­ná­řů na­lez­ne­te na sa­mo­stat­né strán­ce, odkud se na ně mů­že­te také rov­nou i při­hlá­sit.

Účast­ní­ci webi­ná­řů se po­stup­ně se­zná­mí s ná­sle­du­jí­cí­mi té­ma­ty:

  • Pře­chod na Ar­c­GIS Pro (Vla­di­mír Zenkl, 30. břez­na)
  • Tvor­ba mapy v Ar­c­GIS Pro (Jan Sou­ček, 13. dubna)
  • Sprá­va dat v Ar­c­GIS Pro (Radek Kut­telwas­cher, 27. dubna)
  • Ana­ly­tic­ké mož­nos­ti Ar­c­GIS Pro (David Novák, 11. květ­na)
  • Rastro­vá data v Ar­c­GIS Pro (Inka Te­sa­řo­vá, 25. květ­na)
  • Roz­ší­ře­ní a au­to­ma­ti­za­ce Ar­c­GIS Pro (Vla­di­mír Ho­lu­bec, 8. červ­na)


Účast na webi­ná­řích je pro re­gis­tro­va­né účast­ní­ky zdar­ma – je ale po­tře­ba se při­hlá­sit na každý se­mi­nář zvlášť.

   Po­drob­něj­ší in­for­ma­ce o se­mi­ná­řích   

 

 


Mohlo by vás zajímat: