Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

GIS města Brna oslavil 15 let

Autor článku: T-MAPY   

Tags: Brno | GIS | GISMB | Magistrát | T-Mapy

Interni aplikace GISMB-2116Jak jsme se do­zvě­dě­li z dub­no­vé­ho news­let­te­ru 2021 spo­leč­nos­ti T-MAPY, v září 2020 to bylo přes­ně 15 let, co začal vzni­kat jeden z nej­lep­ších a nej­po­kro­či­lej­ších ge­o­gra­fic­kých in­for­mač­ních sys­té­mů v České re­pub­li­ce, GIS města Brna (GISMB). Na GISMB pra­cu­je pře­de­vším od­dě­le­ní GIS Od­bo­ru měst­ské in­for­ma­ti­ky Magis­trá­tu města Brna ve spo­lu­prá­ci s T-MAPY.

Bu­do­vá­ní ce­lé­ho sys­té­mu za­ča­lo v roce 2005, v roce 2006 pak vznik­la první webo­vá apli­ka­ce. GISMB je za­lo­žen na pro­po­je­ní běž­ných dat s je­jich umís­tě­ním v pro­sto­ru na území města.
To do­vo­lu­je uži­va­te­lům pra­co­vat i s údaji zdán­li­vě ne­sou­ro­dý­mi a jiným způ­so­bem ne­pro­po­ji­tel­ný­mi, což po­sky­tu­je zcela nový a často i ne­če­ka­ný po­hled na ur­či­tou pro­ble­ma­ti­ku. Pokud na­pří­klad pro­po­jí­me data o vě­ko­vé struk­tu­ře oby­va­tel s je­jich byd­liš­těm a zo­hled­ní­me i vývoj v čase, mů­že­me lépe plá­no­vat např. umís­tě­ní škol či do­mo­vů pro se­ni­o­ry.
Od roku 2005 celý sys­tém pro­šel řadou změn a po le­tech kon­ti­nu­ál­ní­ho vý­vo­je sa­mo­zřej­mě vy­pa­dá úplně jinak, než na jeho za­čát­ku. Ak­tu­ál­ně čítá zhru­ba 240 apli­ka­cí roz­dě­le­ných na in­ter­ní a ty pro ve­řej­nost.
Br­něn­ských úspě­chů na poli měst­ských GIS si všimli i v za­hra­ni­čí, v le­tech 2009 a 2015 zís­ka­lo město Brno za vy­bu­do­vá­ní to­ho­to sys­té­mu vý­znam­né a pres­tiž­ní oce­ně­ní na svě­to­vé kon­fe­ren­ci Esri – cenu ESRI SAG (Spe­cial Achie­ve­ment in GIS) Awards.
Apli­ka­ce ob­sa­že­né v GISMB denně po­má­ha­jí stov­kám pra­cov­ní­kům magis­trá­tu, měst­ských částí i měst­ských or­ga­ni­za­cí a čím dál více také ob­ča­nům. Spous­ta z nich vy­u­ží­vá br­něn­ský GIS dnes a denně, a to nejen na po­čí­ta­či, ale také na table­tu či mo­bil­ním te­le­fo­nu.
A jaké apli­ka­ce GISMB jsou nej­ob­lí­be­něj­ší? Z in­ter­ních je to ur­či­tě vše kolem ka­tastru ne­mo­vi­tos­tí, ma­jet­ku města a di­gi­tál­ní tech­nic­ké mapy. Ve­řej­nost nej­čas­tě­ji na­vště­vu­je apli­ka­ce s té­ma­ti­kou územ­ní­ho plá­no­vá­ní, br­něn­ských hřbi­to­vů, vý­ko­po­vých prací, ob­lí­be­né jsou také apli­ka­ce zob­ra­zu­jí­cí his­to­ric­ké le­tec­ké sním­ky nebo mapa pro par­ti­ci­pa­tiv­ní roz­po­čet.

   Mapový portál města Brna   

 


Mohlo by vás zajímat: