Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Největší aktualizace Sygic GPS navigace pro Android

Autor článku: Sygic   
Čtvrtek, 29 Duben 2021 23:50

Tags: An­dro­id | Apli­ka­ce | GIS | GPS | Mo­der­ni­zace | Na­vi­gace | Sygi

SDK app navigation-2118Po mě­sí­cích in­ter­ní­ho vý­vo­je Sygic kom­plet­ně zmo­der­ni­zo­val svou nej­ob­lí­be­něj­ší GPS na­vi­gač­ní apli­ka­ci pro ope­rač­ní sys­tém An­dro­id. Ta byla ne­dáv­no spuš­tě­na spo­leč­ně se služ­bou ko­nek­ti­vi­ty An­dro­id Auto. Sygic tak nyní může po­sky­to­vat ino­va­ce rych­le­ji než kdy­ko­liv před­tím.

Dlou­ho­do­bí uži­va­te­lé Sygic GPS Na­vi­ga­ce (nej­star­ší uži­va­te­lé OS An­dro­id jsou v Sygic da­ta­bá­zi již od roku 2010, tj. je­de­náct roků) mohli za­zna­me­nat ně­ko­lik změn v apli­ka­ci po spuš­tě­ní služ­by ko­nek­ti­vi­ty An­dro­id Auto. Na první po­hled jsou nej­zře­tel­něj­ší de­signo­vé změny, ale uži­va­te­lé ur­či­tě za­re­gis­tru­jí celou řadu tech­nic­kých vy­lep­še­ní. A další jsou na cestě. Na po­za­dí změn vlaj­ko­vé apli­ka­ce Sygic stojí zá­sad­ní tech­no­lo­gic­ká mo­der­ni­za­ce.

app Berlin map-2118

Prů­kop­ní­ci z ob­las­ti na­vi­ga­ce ze spo­leč­nos­ti Sygic vy­vi­nu­li vlast­ní mo­bil­ní SDK (soft­ware de­ve­o­p­ment kit, t.j. sou­bor ná­stro­jů pro vývoj softvé­ru, který umožňujě tvor­bu apli­ka­cí), který za­há­jil novou éru Sygic GPS Na­vi­gati­on. Mo­bi­le SDK spo­leč­nos­ti Sygic za­hr­nu­je mapy a al­go­ritmy a je vý­raz­ně ori­en­to­vá­na na uži­va­tel­skou zku­še­nost. V po­rov­ná­ní s pů­vod­ním roz­vět­ve­ným kódem je nový kód kom­pakt­něj­ší a lépe vy­u­ži­tel­ný.

app EU map-2118

Pro vý­vo­jář­ský tým to při­ná­ší vý­ho­dy, zejmé­na v po­do­bě zjed­no­du­še­ní a zrych­le­ní je­jich práce. Umožňuje to efek­tiv­něj­ší a rych­lej­ší im­ple­men­ta­ci nebo opra­vu ja­ké­ho­ko­liv no­vé­ho de­signo­vé­ho prvku nebo funk­ci­o­na­li­ty. Ne­dáv­né za­čle­ně­ní ko­nek­ti­vi­ty An­dro­id Auto by bez této soft­wa­ro­vé ak­tu­a­li­za­ce ne­by­lo možné.

app menu-2118

Zá­kaz­ní­kům tato ak­tu­a­li­za­ce při­ne­se celou řadu výhod. Po ote­vře­ní zjed­no­du­še­né a pře­pra­co­va­né apli­ka­ce si po­všim­ne­te upra­ve­né­ho menu a na­sta­ve­ní. Hle­dá­ní ad­re­sy je lepší a rych­lej­ší, trasy a před­po­klá­da­né časy pří­jez­du jsou vy­po­čí­tá­ny mno­hem přes­ně­ji. Na­vi­gač­ní apli­ka­ce je rych­lej­ší a sta­bil­něj­ší; její čin­nost je op­ti­ma­li­zo­vá­na pro delší ži­vot­nost ba­te­rie.

app Route detail-2118

Pořád je to málo? Ak­tu­a­li­za­ce umožňuje tech­no­lo­gic­ké ino­va­ce v Sygic GPS Na­vi­gati­on a po­má­há, aby je uži­va­te­lé do­stá­va­li rych­le­ji. Soft­wa­ro­vá vý­vo­jo­vá sada od Sygic již byla po­u­ži­ta v rámci B2B ře­še­ní pro pro­jek­ty tý­ka­jí­cí se po­jiš­ťov­nic­tví a te­le­ma­ti­ky.


Mohlo by vás zajímat: