Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Letiště Praha bude využívat nový GIS

Autor článku: Unicorn Systems   

Tags: ESRI | GIS | LetGIS | Letiště Praha | Unicorn Systems

Unicorn-AircraftStands-2121Le­tiš­tě Praha bude ke sprá­vě po­lo­ho­vých dat vy­u­ží­vat sys­tém spo­leč­nos­ti Esri. Ta je svě­to­vým líd­rem v ob­las­tech po­ři­zo­vá­ní, sprá­vy, ana­lý­zy a pu­b­li­ka­ce ge­o­dat. O správ­né na­sa­ze­ní sys­té­mu se po­sta­rá spo­leč­nost Uni­corn Sys­tems, která zví­tě­zi­la ve vý­bě­ro­vém ří­ze­ní. Le­tiš­tě Praha vy­u­ží­vá k po­ři­zo­vá­ní a sprá­vě ge­o­gra­fic­kých in­for­ma­cí Let­GIS, tedy le­tišt­ní ge­o­gra­fic­ký in­for­mač­ní sys­tém.

Ten in­te­gru­je veš­ke­rá data, která ob­sa­hu­jí in­for­ma­ci o po­lo­ze. Jedná se zejmé­na o po­lo­ho­pis ven­kov­ních ploch, budov, míst­nos­tí, in­že­nýr­ských sítí, ale také dat úzce spja­tých s le­tec­tvím, jako jsou ochran­ná pásma, mo­ni­to­ring pře­ká­žek, po­lo­ha ra­di­o­na­vi­gač­ních za­ří­ze­ní, denní a noční zna­če­ní pro na­vi­ga­ci po­hy­bu le­ta­del. V praxi tedy na­pří­klad v pří­pa­dě po­žá­ru le­tiš­tě ví, kde je nej­bliž­ší hasič­ský pří­stroj, hyd­rant, kolik je v bu­do­vě za­měst­nan­ců nebo kde je úni­ko­vá cesta.

Sprá­va po­lo­ho­vých dat je pro chod are­á­lu Le­tiš­tě Praha klí­čo­vá, pro­to­že vel­ké­mu ob­je­mu dat dává nový roz­měr. V pří­pra­vě je také po­sky­to­vá­ní le­tec­kých dat ve vý­měn­ném for­má­tu pro le­tec­tví.
Ak­tu­ál­ně pro­bí­há ana­ly­tic­ká fáze, při­čemž nový ge­o­gra­fic­ký sys­tém bude na­sa­zen během 14 mě­sí­ců. Při re­a­li­za­ci je kla­den důraz na ma­xi­mál­ní sou­lad se stan­dar­dy plat­for­my tak, aby mohly být vy­u­ží­vá­ny nej­no­věj­ší funk­ce bez nut­nos­ti slo­ži­tých ak­tu­a­li­za­cí sys­té­mu. Za­měst­nan­ci Le­tiš­tě Praha do­sta­nou mo­der­ní sys­tém v po­do­bě sady spe­ci­a­li­zo­va­ných ma­po­vých apli­ka­cí, které přímo pod­po­ří kon­krét­ní uži­va­tel­ské scé­ná­ře. Pro kom­plex­ní ana­ly­tic­ké úlohy bude k dis­po­zi­ci nej­no­věj­ší verze ma­po­vé­ho kli­en­ta Ar­c­GIS Pro.


Mohlo by vás zajímat: