Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Trimble MX50 rozšiřuje portfolio mobilního mapování

Autor článku: Trimble   
Úterý, 13 Červenec 2021 23:24

Tags: Applanix | Hardware | LiDAR | MX50 | Sběr dat | Silnice | Trimble

Trimble MX50-2129Spo­leč­nost Trim­ble před­sta­vi­la 12. čer­ven­ce mo­bil­ní ma­po­va­cí sys­tém Trim­ble MX50 pro sprá­vu a ma­po­vá­ní ma­jet­ku – nový pří­růs­tek do svého za­ve­de­né­ho port­fo­lia mo­bil­ních ma­po­vá­ní. Tento mo­bil­ní LiDAR sys­tém na­mon­to­va­ný na vo­zi­dlo je stře­do-roz­sa­ho­vou vol­bou pro nové uži­va­te­le mo­bil­ní­ho ma­po­vá­ní a zku­še­né po­sky­to­va­te­le, kteří mohou roz­ší­řit svoji flo­ti­lu za­ří­ze­ní o přes­nou, vel­ko­ob­je­mo­vou tech­no­lo­gii pro sběr dat, která fun­gu­je ve spo­je­ní s ge­o­prosto­ro­vý­mi soft­wa­ro­vý­mi Trim­ble ře­še­ní­mi.

Po­sky­to­vá­ním bez­chyb­ných a přes­ných údajů o po­vrchu země je Trim­ble MX50 prak­tic­kou vol­bou pro or­ga­ni­za­ce pro­vá­dě­jí­cí kon­t­ro­ly a údrž­bu dál­nic a sil­nic, měst­ské, stát­ní a míst­ní sprá­vy, ve­řej­né služ­by, do­da­va­te­le a za­mě­řo­va­cí spo­leč­nos­ti, které chtě­jí roz­ší­řit mož­nos­ti svých slu­žeb.

Trimble MX50 na vozidle-2129

Trim­ble MX50 je vy­ba­ven no­vý­mi pro­fi­lo­va­cí­mi la­se­ry pro vy­so­ce přes­ný sběr dat, 360stupňovou pa­no­ra­ma­tic­kou ka­me­rou a po­lo­ho­va­cím sys­té­mem GNSS/IMU firmy Ap­pla­nix, dce­ři­né spo­leč­nos­ti Trim­ble. Tento sys­tém pro­du­ku­je hustá mrač­na bodů a po­hl­cu­jí­cí sním­ky pro prů­zkum a přes­né ma­po­vá­ní a pra­cu­je s Ap­pla­nix PO­SPac, Trim­ble Busi­ness Cen­ter a sadou soft­wa­ru Trim­ble MX. Trim­ble MX50 také roz­ši­řu­je port­fo­lio mo­bil­ních ma­po­vá­ní, které za­hr­nu­je ši­ro­ce za­ve­de­ný sys­tém Trim­ble MX9 pro roz­sáh­lé ske­no­va­cí a ma­po­va­cí úkoly a pře­nos­ný Trim­ble MX7 pro sní­má­ní přes­ně umís­tě­ných sním­ků na úrov­ni ulice.
Trim­ble MX50 je nyní k dis­po­zi­ci pro­střed­nic­tvím dis­tri­buč­ních part­ne­rů Trim­ble Ge­o­spa­tial. Další in­for­ma­ce na­jde­te na geospatial.trimble.com.


Mohlo by vás zajímat: