Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Ukažte se na Konferenci GIS Esri v ČR

Autor článku: ARCDATA Praha   
Středa, 29 Září 2021 00:30

Tags: Arcdata Praha | ESRI | GIS | Konference | Prezentace

GIS Esri 2021 v CR-2136Lis­to­pa­do­vá kon­fe­ren­ce GIS Esri se blíží a s ní i mož­nost před­sta­vit svoji práci na nej­vět­ším se­tká­ní ge­o­in­for­ma­ti­ků v ČR. Pokud máte za­jí­ma­vý pro­jekt, který by ně­ko­mu mohl zjed­no­du­šit práci nebo po­skyt­nout in­spi­ra­ci, ur­či­tě o sobě dejte vědět. V le­toš­ním roce kon­fe­ren­ce pro­běh­ne 3. a 4. lis­to­pa­du vir­tu­ál­ní for­mou. I když se tedy ne­bu­de­ možné osobní se­tkání, mů­že­te – právě díky vir­tu­ál­ní­mu for­má­tu – oslo­vit mno­hem širší pu­b­li­kum než ob­vykle.

Pre­zen­to­vat se mů­že­te ně­ko­li­ka růz­ný­mi způ­so­by:

Pokud se roz­hod­ne­te pro na­to­če­ní před­náš­ky, může vám po­mo­ci tento jed­no­du­chý návod, který je stej­ně jako vzor abs­trak­tu k na­le­ze­ní na webo­vých strán­kách akce.
Ter­mín pro při­hlá­še­ní pří­spěv­ku je 30. září 2021.

   Zbývá se tedy jen při­hlá­sit   
Mohlo by vás zajímat: