Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

GISfórum 2021 – odborná konference Arkance Systems

Autor článku: Arkance Systems CZ   

Tags: Arkance Systems | GISfórum | Konference

gisforum-2141Po úspěš­né le­toš­ní kon­fe­ren­ci CADfórum při­pra­vu­je spo­leč­nost Ar­kan­ce Sys­tems již 13. roč­ník od­bor­né kon­fe­ren­ce GISfórum 2021 po­řá­da­né pro uži­va­te­le ge­o­gra­fic­kých in­for­mač­ních sys­té­mů (GIS). Na kon­fe­ren­ci budou pre­zen­to­vá­ny prak­tic­ké ukáz­ky a in­for­ma­ce tý­ka­jí­cí se im­ple­men­ta­cí GIS pro­duk­tů a ře­še­ní do­dá­va­ných spo­leč­nos­tí Ar­kan­ce Sys­tems (dříve CAD Stu­dio). Tedy zejmé­na Vy­ja­d­řo­va­cí­ho por­tá­lu, twi­GIS a Au­to­CAD Map 3D a FME.

Účast­ní­ci se do­zvě­dí o no­vin­kách v ob­las­ti zmí­ně­ných pro­duk­tů a o no­vých po­stu­pech, např. vy­u­ži­tí dat BIM pro ak­tu­a­li­za­ci a sprá­vu dat GIS a FM.

Více in­for­ma­cí a re­gis­tra­ce na GISfórum 2021 na konference.gisforum.cz.

Datum, čas a místo: 10. lis­to­pa­du 2021 od 9:30, Balónový hotel, Bob­ro­vá (www.balonovyhotel.cz)


Mohlo by vás zajímat: