Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Navigační řešení pro drony z brněnského Honeywellu

Autor článku: Honeywell   

Tags: GPSdo­me | Honewell | Radar Ve­lo­ci­ty Sys­tem

HW-Ilust-Honeywell-2149Spo­leč­nost Ho­ney­well ne­dáv­no ozná­mi­la spuš­tě­ní dvou no­vých odol­ných na­vi­gač­ních sys­té­mů vy­vi­nu­tých v Ho­ney­well Tech­no­lo­gy So­lu­ti­ons (HTS) v Brně: Ho­ney­well Com­pact Iner­tial Na­vi­gati­on Sys­temHo­ney­well Radar Ve­lo­ci­ty Sys­tem. Tyto sys­témy spo­leč­ně s GPSdo­me, což je sys­tém proti ru­še­ní sig­ná­lu od firmy In­fi­ni­Do­me, part­ne­ra Ho­ney­wellu, jsou na­vr­že­né pro ko­merč­ní i vo­jen­ské zá­kaz­ní­ky, kteří po­tře­bu­jí spo­leh­li­vá na­vi­gač­ní ře­še­ní, jež budou co nejmen­ší, nej­leh­čí a nej­vý­kon­něj­ší.

Tyto sys­témy po­sky­tu­jí ochra­nu o ně­ko­li­ka vrst­vách, která do­vo­lu­je dro­nům fun­go­vat i v ob­las­tech, kde je sig­nál glo­bál­ních na­vi­gač­ních sa­te­lit­ních sys­té­mů (GNSS) ne­spo­leh­li­vý nebo je rušen.

GNSS sys­témy jsou dnes na celém světě pri­már­ní me­to­dou po­u­ží­va­nou k na­vi­ga­ci, a to ve vzdu­chu, na souši i na vodě. To ovšem vedlo k vý­raz­né­mu ná­růstu výsky­tu zá­měr­ných i ne­zá­měr­ných ma­ni­pu­la­cí se sig­ná­lem GNSS, včet­ně jeho ru­še­ní (ja­m­ming) nebo fal­šo­vá­ní (spo­o­fing). Pro vzduš­ná, po­zem­ní i ná­moř­ní vo­zi­dla je dů­le­ži­té, aby byla vy­ba­ve­na tech­no­lo­gií, jež se do­ká­že s ru­še­ním sig­ná­lu vy­po­řá­dat a udr­žet pří­stup ke kri­tic­ky dů­le­ži­tým na­vi­gač­ním a ča­so­vým úda­jům. Fi­lo­zo­fie spo­leč­nos­ti Ho­ney­well v ob­las­ti odol­né na­vi­ga­ce je za­lo­že­na na sys­té­mu ně­ko­li­ka vrs­tev: sys­té­mu proti ru­še­ní sig­ná­lu GNSS, iner­ci­ál­ní na­vi­ga­ce a al­ter­na­tiv­ních na­vi­gač­ních sys­té­mů.

S tím, jak se ob­lo­ha nad hustě za­lid­ně­ný­mi ob­last­mi plní stále více ma­lý­mi bez­pi­lot­ní­mi le­tou­ny, je na­pros­to ne­zbyt­né za­jis­tit do­stup­nost sig­ná­lu GNSS, který za­jis­tí spo­leh­li­vou na­vi­ga­ci, za­bez­pe­če­ní a ochra­nu ma­jet­ku. Zá­ro­veň ale stou­pá počet pří­pa­dů zá­měr­né­ho ru­še­ní nebo fal­šo­vá­ní sig­ná­lu GNSS. Díky part­ner­ství s fir­mou In­fi­ni­Do­me do­ká­že Ho­ney­well na­bíd­nout rych­lé ře­še­ní této na­lé­ha­vé si­tu­a­ce, která na­po­má­há za­jis­tit bez­peč­nost ve­řej­nos­ti v rych­le se vy­ví­je­jí­cím seg­men­tu le­tou­nů po­hy­bu­jí­cích se v níz­kých výš­kách, jako jsou ná­klad­ní drony nebo měst­ské do­prav­ní le­tou­ny.

HW-Honeywell-2149

Sys­tém GPSdo­me od in­fi­ni­Do­me je malé pří­dav­né za­ří­ze­ní, které po­sky­tu­je první vrst­vu ochra­ny před po­ku­sy rušit sig­nál GPS, aby za­jis­ti­lo kon­ti­nu­i­tu pro­vo­zu u ru­še­ní s níz­kým vý­ko­nem. Sys­tém GPSdo­me je kom­pa­ti­bil­ní se všemi běžně pro­dá­va­ný­mi GPS při­jí­ma­či a an­té­na­mi. Ho­ney­well v srpnu po­de­psa­l s fir­mou in­fi­ni­Do­me do­ho­du o spo­lu­prá­ci, je­jímž cílem bylo spo­leč­ně vy­vi­nout a na­bí­zet sys­témy pro ochra­nu GPS sig­ná­lu.

Nové ře­še­ní Ho­ney­well Com­pact Iner­tial Na­vi­gati­on Sys­tem (HCINS) má zhru­ba ve­li­kost ba­líč­ku karet a po­u­ží­vá iner­ci­ál­ní sen­zo­ry v nej­vyš­ší kva­li­tě, aby mohlo na­bíd­nout ko­merč­ním i vo­jen­ským zá­kaz­ní­kům přes­né in­for­ma­ce o po­lo­ze. Tato druhá vrst­va odol­nos­ti umožňuje na­vi­ga­ci i během krat­ších vý­pad­ků sig­ná­lu GNSS. To je zvlášť uži­teč­né v tak­zva­ných měst­ských kaňonech, kde je do­stup­nost GNSS spo­ra­dic­ká, nebo v pro­stře­dích se sil­ným ru­še­ním, kde pro­ti­ru­ší­cí sys­témy ne­po­sta­ču­jí. Toto za­ří­ze­ní je je­di­neč­né v mnoha ohle­dech a je plně in­te­gro­vá­no s Hex Cube Oran­ge (dříve Pi­xha­wk 2.1), což je nej­čas­tě­ji po­u­ží­va­ný au­to­pi­lot bez­pi­lot­ních le­tou­nů na trhu. HCINS navíc ob­sa­hu­je také ve­sta­vě­ný LTE ko­mu­ni­kač­ní modul, čímž šetří hmot­nost i místo uvnitř dronu. Sys­tém HCINS byl na­vr­žen jako snad­no roz­ši­ři­tel­ný a in­te­gro­va­tel­ný, takže jej lze bez pro­blé­mů kom­bi­no­vat s celou řadou sys­té­mů al­ter­na­tiv­ní na­vi­ga­ce od spo­leč­nos­ti Ho­ney­well.

Ho­ney­well Radar Ve­lo­ci­ty Sys­tem (HRVS) je malý a lehký sys­tém al­ter­na­tiv­ní na­vi­ga­ce na bázi ra­da­ru. Tato třetí vrst­va odol­nos­ti umožňuje na­vi­ga­ci během del­ších vý­pad­ků sig­ná­lu GNSS. Sys­tém HRVS fun­gu­je i v pod­mín­kách deště, mlhy, pra­chu nebo sněhu a je za­mýš­len jako zdroj in­for­ma­cí o rych­los­ti po­hy­bu pro iner­ci­ál­ní na­vi­gač­ní sys­témy, jako výško­měr a jako sen­zor pro vy­hý­bá­ní se te­ré­nu. Kromě toho firma Ho­ney­well vy­ví­jí ně­ko­lik dal­ších al­ter­na­tiv­ních na­vi­gač­ních sys­té­mů, aby umož­ni­la svým zá­kaz­ní­kům po­kra­čo­vat v bez­peč­ném a spo­leh­li­vém pro­vo­zu i v pro­stře­dích, kde je sig­nál GNSS pro­ble­ma­tic­ký nebo je rušen.

První testy v re­al­ném pro­stře­dí s ak­tiv­ní­mi GPS ru­šič­ka­mi udě­la­ly velký dojem na při­hlí­že­jí­cí vo­jen­ské před­sta­vi­te­le a pro­ká­za­ly tak ro­bust­nost ce­lé­ho ře­še­ní. Kromě pod­po­ry ma­lých a střed­ně vel­kých bez­pi­lot­ních le­tou­nů, a to zejmé­na těch pro­vo­zo­va­ných bez pří­mé­ho vi­zu­ál­ní­ho do­hle­du pi­lo­ta (tzv. BVLOS), mohou v bu­douc­nu tyto odol­né na­vi­gač­ní sys­témy slou­žit také au­to­nomním vo­zi­dlům, spe­ci­ál­ním ko­merč­ním vo­zi­dlům i pro osob­ní na­vi­ga­ci.

Další no­vin­ky a in­for­ma­ce o Ho­ney­well na­lez­ne­te na strán­kách www.honeywell.com/newsroom.