Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Co je nového u společnosti T-MAPY

Autor článku: T-MAPY   

Tags: Analytická mapa kriminality | Fúze | GIS | Newsletter | T-Mapy

T-Mapy-fuze-2209Břez­no­vý news­let­ter spo­leč­nos­ti T-Mapy jako hlav­ní udá­lost udává do­kon­če­ní fúze a slou­če­ní firem Mapa Slo­va­kia Di­gi­tal a T-Mapy Slo­ven­sko. Pro­po­je­ním know-how obou firem dál vý­znam­ně ros­tou schop­nos­ti a kva­li­fi­ka­ce firmy na česko-slo­ven­ském trhu ge­o­ma­ti­ky. Vlád­ne pře­svěd­če­ní, že spo­je­ní bude po­zi­tiv­ně při­ja­to zá­kaz­ní­ky a po­mů­že dále zvy­šo­vat kva­li­tu po­sky­to­va­ných slu­žeb.

In­for­mač­ní bulle­tin dále před­sta­vu­je Ana­ly­tic­kou mapu kri­mi­na­li­ty. Ta pro in­ter­ní po­tře­by měst pře­hled­ně a přes­ně zpra­co­vá­vá a vy­hod­no­cu­je data trest­ných činů a pře­stup­ků přímo od Po­li­cie ČR. Mezi prv­ní­mi uži­va­te­li je na­pří­klad úřad MČ Praha 2.

Dal­ším za­jí­ma­vým a ově­ře­ným ná­stro­jem pro města je apli­ka­ce Ko­or­di­na­ce vý­ko­po­vých prací. Po­má­há za­jis­tit ply­nu­lej­ší pro­voz na sil­ni­cích, op­ti­ma­li­zo­vat uza­vír­ky, evi­do­vat do­ku­men­ty i hlí­dat schva­lo­va­cí pro­ce­sy. A umí i in­for­mo­vat ve­řej­nost.

In­for­ma­cí o no­vin­kách bylo sa­mo­zřej­mě víc. Pokud chce­te zů­stat v ob­ra­ze a sle­do­vat všech­ny T-MAPY no­vin­ky a ak­tu­a­li­ty, sle­duj­te T-Mapy na Fa­ce­boo­ku nebo Lin­ke­dI­nu.

 


Mohlo by vás zajímat: