Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Navigační řešení od Mapfactoru pro profesionály

Autor článku: Redakce   
Pátek, 08 Duben 2022 23:57

Tags: GIS | GPS | MapFactor | Navigace | Navigator

NavigatorFree MapFactor GPS Navigace-2214Čes­kou spo­leč­nost Ma­p­Fac­tor ne­mu­sí­me čte­ná­řům pří­liš před­sta­vo­vat. Za­mě­řu­je se již od roku 2001 na vývoj na­vi­gač­ní­ho soft­wa­ru a sys­té­mu sle­do­vá­ní vo­zi­del. Ma­p­Fac­tor Na­vi­ga­tor pak je jed­nou z nej­lé­pe hod­no­ce­ných of­fli­ne na­vi­gač­ních apli­ka­ci v ob­cho­dě Go­o­gle Play, kde do­sáh­la již více než 30 mi­li­o­nů sta­že­ní po celém světě.

Na­vi­ga­tor je GPS na­vi­gač­ní apli­ka­ce jak pro sou­kro­mé, tak pro pro­fe­si­o­nál­ní ři­di­če a je možné ji pro­vo­zo­vat s ope­rač­ní­mi sys­témy An­dro­id, iOS, Win­dows i WinCE. Navíc může být in­te­gro­vá­na do vět­ších te­le­ma­tic­kých celků, což je dů­le­ži­tou vlast­nos­tí pro po­u­ži­tí v ko­merč­ní sféře.

Na­vi­ga­tor na­po­má­há bez­peč­něj­ší a ply­nu­lé jízdě a do­sa­že­ní po­ža­do­va­né­ho cíle.

Klí­čo­vé výhody na­vi­gač­ní­ho soft­wa­ru od Ma­p­fac­to­ru:

 • na­vi­ga­ce pouze na zá­kla­dě GPS i bez po­tře­by da­to­vé­ho při­po­je­ní (of­fli­ne)
 • hla­so­vé po­ky­ny krok za kro­kem
 • pod­po­ra pro­fe­si­o­nál­ní Tom­Tom map (stan­dard­ní či pro roz­měr­ná vo­zi­dla)
 • na­sta­vi­tel­né pro­fi­ly vo­zi­dla
 • ob­lí­be­ná místa a trasy
 • ak­tu­ál­ní do­prav­ní in­for­ma­ce (Live HD Traf­fic)
 • va­ro­vá­ní při pře­kro­če­ní ma­xi­mál­ní po­vo­le­né rych­los­ti a před sta­ci­o­nár­ní­mi ra­da­ry
 • op­ti­ma­li­za­ce prů­jezd­ních bodů
 • al­ter­na­tiv­ní trasy
 • Head-Up zob­ra­ze­ní
 • An­dro­id Auto / Car­Play ko­nek­ti­vi­ta
 • na­vi­ga­ce může být ovlá­dá­na i vzdá­le­ně (z vaší apli­ka­ce či dis­pe­če­rem) za po­mo­cí vzdá­le­ných příkazů
 • … a mnohé další.

Na­vi­ga­tor si mů­že­te jed­no­du­še otes­to­vat – od­ka­zy ke sta­že­ní apli­ka­ce na­jde­te zde.

Na­vi­gač­ní ře­še­ní pro firmy či sys­témy sle­do­vá­ní vo­zi­del, které Ma­p­Fac­tor na­bí­zí, při­pra­ví zá­jem­cům na­bíd­ku na míru.

V tomto roce Ma­pFac­tor plá­nu­je i Na­vi­ga­tor pro An­dro­id Au­to­mo­ti­ve a SDK pro An­dro­id.


Mohlo by vás zajímat: