Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Sygic GPS Navigation ve vozech ŠKODA a VW pro Indii

Autor článku: Sygic   
Úterý, 07 Červen 2022 11:39

Tags: Faurecia | GIS | GPS | MapmyIndia | Navigace | Škoda Auto | Sygic

Skoda Kushaq interior-2223Spo­leč­nos­ti Sygic a Škoda Auto Volkswagen India Pri­va­te Li­mi­ted (SA­VWI­PL) se do­hod­ly na in­te­gra­ci GPS na­vi­ga­ce Sygic do vozů spo­leč­nos­ti Sa­vwi­pl vy­rá­bě­ných v rámci stra­te­gie India 2.0 a do bu­dou­cích mo­de­lů vy­ro­be­ných do roku 2029. Prv­ní­mi mo­de­ly se sys­té­mem Sygic na pa­lubě jsou Škoda Kushaq a Sla­via a také Volkswagen Tai­gun a Vir­tus.

Sygic je na­vi­gač­ní apli­ka­ce do au­to­mo­bi­lů do­stup­ná na plat­for­mě Fau­re­cia Ap­to­i­de Au­to­mo­ti­ve App Store, která vý­rob­cům au­to­mo­bi­lů a je­jich zá­kaz­ní­kům na­bí­zí bez­peč­ný, pro­po­je­ný a ak­tu­a­li­zo­va­tel­ný ob­chod s apli­ka­ce­mi. Eko­sys­tém Fau­re­cia Ap­to­i­de již na­bí­zí více než 200 apli­ka­cí a jako ře­še­ní pro ob­chod s apli­ka­ce­mi si jej vy­bra­lo ně­ko­lik vý­rob­ců au­to­mo­bi­lů. Ře­še­ní spo­leč­nos­ti Fau­re­cia rov­něž po­há­ní plat­for­mu in­fo­ta­in­men­tu MIB Regio sku­pi­ny VW Group. Díky to­mu­to part­ner­ství na­jdou ři­di­či ve všech no­vých vo­zech Škoda a Volkswagen vy­rá­bě­ných v Indii v le­tech 2021 až 2029 za­bu­do­va­nou a při­pra­ve­nou GPS na­vi­ga­ci Sygic.

Na­vi­ga­ce fun­gu­je of­fli­ne a uži­va­tel k ní ne­po­tře­bu­je da­to­vé při­po­je­ní. Na dru­hou stra­nu ma­ji­te­lé ne­po­tře­bu­jí pro­fe­si­o­nál­ní ser­vis pro pra­vi­del­né ak­tu­a­li­za­ce apli­ka­ce a map. Místo toho mohou na­vi­ga­ci ak­tu­a­li­zo­vat přes in­ter­net, když ji spá­ru­jí se svým mo­bil­ním za­ří­ze­ním slou­ží­cím jako Wi-Fi hot­spot. Obsah map do­dá­vá spo­leč­nost Ma­pmy­In­dia, před­ní in­dic­ký po­sky­to­va­tel di­gi­tál­ních map, a IOT tech­no­lo­gií za­lo­že­ných na po­lo­ze. Mapy Ma­pmy­In­dia v Indii po­sky­tu­jí bez­kon­ku­renč­ní po­kry­tí, přes­nost, po­drob­nos­ti a funk­ce, pro­to­že po­krý­va­jí 99,5 % in­dic­ké sil­nič­ní sítě, více než 8000 měst a měst­ských ob­las­tí a více než 800 000 ves­nic a ven­kov­ských obyd­lí s více než 30 mi­li­o­ny re­zi­denč­ních adres a bodů zájmu ve více než 1000 ka­te­go­ri­ích.


Mohlo by vás zajímat: