Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

T-MAPY slaví 30 let na trhu

Autor článku: Redakce   
Čtvrtek, 16 Červen 2022 15:45

Tags: 30 let | GIS | T-Mapy | Výročí

T-MAPY 30let-2224Před tři­ce­ti lety vznik­la spo­leč­nost T-MAPY. Dne 20. květ­na 1992 byl při­ve­zen do firmy první po­čí­tač (Com­paq s pro­ce­so­rem 386 a har­d­dis­kem o ve­li­kos­ti 40 MB) a k němu di­gi­ti­zér for­má­tu A1. Pro­ces di­gi­ta­li­za­ce začal „od zá­kla­du“, tedy po­ři­zo­vá­ním ge­o­gra­fic­kých dat. Druhá po­lo­vi­na de­va­de­sá­tých let byla ve zna­me­ní tvor­by GIS apli­ka­cí, nej­pr­ve desk­to­po­vých a s ná­stu­pem in­ter­ne­tu velmi rych­le i webo­vých.

Právě spo­je­ní obou pi­lí­řů – kva­lit­ní da­to­vé pro­duk­ce a tvor­by vlast­ní­ho apli­kač­ní­ho soft­ware a na­va­zu­jí­cích slu­žeb bylo zá­kla­dem pro ná­sled­ný růst spo­leč­nos­ti.

V prů­bě­hu dal­ších let se zvy­šo­val počet zá­kaz­ní­ků a za­měst­nan­ců, roz­ši­řo­va­lo se port­fo­lio na­bí­ze­ných pro­duk­tů a slu­žeb. Zejmé­na se ale zvět­šo­va­ly a pro­hlu­bo­va­ly od­bor­né zna­los­ti a zku­še­nos­ti. V po­sled­ních le­tech se sou­čás­tí růstu firmy staly i akvi­zi­ce a stra­te­gic­ká part­ner­ství s nej­lep­ší­mi spo­leč­nost­mi na trhu.

Dnes je spo­leč­nost T-MAPY jed­nou z nej­vět­ších ge­o­ma­tic­kých firem v České re­pub­li­ce a na Slo­ven­sku. Po­dí­lí se na re­a­li­za­ci nej­vět­ších pro­jek­tů ve svém oboru. S je­jí­mi pro­duk­ty pra­cu­jí denně ti­sí­ce lidí a její ře­še­ní jsou pro­vo­zo­vá­na na všech úrov­ních ve­řej­né sprá­vy, ve slož­kách IZS i v sou­kro­mých fir­mách.


Mohlo by vás zajímat: