Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Nové řešení pro skenování a zobrazování od Trimble

Autor článku: Trimble   
Čtvrtek, 04 Srpen 2022 08:48

Tags: 3D skenování | Geoprostor | Hardware | Trimble | Trimble X12

Trimble X12-2231Spo­leč­nost Trim­ble před­sta­vi­la 26. 7. nový ske­no­va­cí sys­tém Trim­ble X12, který roz­ší­řil port­fo­lio ge­o­prosto­ro­vé­ho ske­no­vá­ní. Sys­tém X12 in­te­gru­je in­tu­i­tiv­ní soft­ware Trim­ble pro přes­né sní­má­ní dat a re­gis­tra­ci v te­ré­nu s nej­mo­der­něj­ší tech­no­lo­gií 3D la­se­ro­vé­ho ske­no­vá­ní a zob­ra­zo­va­cí­ho hard­wa­ru od spo­leč­nos­ti Zol­ler+Fröh­lich (Z+F), čímž spo­ju­je od­bor­né zna­los­ti dvou špi­ček v oboru do je­di­né­ho ře­še­ní.

Trim­ble X12 lze ovlá­dat po­mo­cí te­rén­ní­ho soft­wa­ru Trim­ble Per­specti­ve na­in­sta­lo­va­né­ho na table­tu Trim­ble T10x, který umo­ž­ňu­je re­gis­tra­ci a upřes­ně­ní skenů v te­ré­nu, což za­jiš­ťu­je přes­nost a do­kon­če­ní pro­jek­tu před opuš­tě­ním sta­ve­niš­tě. Uži­va­te­lé mohou také vy­u­ží­vat vlast­ní na­bíd­ku pa­lub­ní­ho soft­wa­ru Trim­ble pro kon­fi­gu­ra­ci a ovlá­dá­ní ske­ne­ru. Data se ex­por­tu­jí z te­ré­nu a zpra­co­vá­va­jí v kan­ce­lá­ři po­mo­cí soft­wa­ru Trim­ble Re­a­lWorks nebo soft­wa­ru tře­tích stran. Ko­neč­né vý­stu­py lze sdí­let on-line s kli­en­ty a za­in­te­re­so­va­ný­mi stra­na­mi po­mo­cí Trim­ble Cla­ri­ty, ná­stro­je pro spo­lu­prá­ci a vi­zu­a­li­za­ci dat za­lo­že­né­ho na pro­hlí­že­či.

Trans­for­ma­ce vy­so­ce kva­lit­ních 3D dat do roz­ho­do­vá­ní, na­pří­klad po­mo­cí skenů, mo­de­lů a sním­ků pro ur­če­ní struk­tu­rál­ní in­te­gri­ty stár­nou­cí in­frastruk­tu­ry, je s Trim­ble X12 zjed­no­du­še­na, pro­to­že data mohou být umís­tě­na v eko­sys­té­mu soft­wa­ru Trim­ble. Tato vý­ho­da umožňuje uži­va­te­lům snad­no vi­zu­a­li­zo­vat, spra­vo­vat a vy­hod­no­co­vat pro­jekt v prů­bě­hu ce­lé­ho pra­cov­ní­ho po­stu­pu, a to i za­čá­teč­ní­kům a novým uži­va­te­lům tech­no­lo­gie ske­no­vá­ní.

Díky vlast­nos­tem včet­ně nej­lep­ší­ho do­sa­hu ve své třídě (od 0,3 do 365 metrů) a rych­los­ti ske­no­vá­ní až 2,187 mi­li­o­nu bodů za sekun­du vy­tvá­ří Trim­ble X12 ske­no­va­cí data a ob­ráz­ky v dosud ne­ví­da­né kva­li­tě a čis­to­tě – což do­pl­ňu­je mož­nos­ti Trim­ble X7 v rámci port­fo­lia ske­no­va­cích pro­duk­tů.

Do­stup­nost

Trim­ble X12 je nyní k dis­po­zi­ci pro­střed­nic­tvím au­to­ri­zo­va­né dis­tri­buč­ní sítě spo­leč­nos­ti Trim­ble Ge­o­spa­tial. Další in­for­ma­ce na­lez­ne­te na geospatial.trimble.com/X12.


Mohlo by vás zajímat: